Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar de website: www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Verkeersbesluit

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat het volgend besluit vanaf 14 juli te bekijken is voor een periode van zes weken. Het aanwijzen van:

- Een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Goethehof 6.

Inzage en vragen
Wilt u het besluit met bijlagen inzien? Lees verder onder het kopje ‘inzage stukken’ of ga naar de website:
www.huizen.nl/bekendmakingen. Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neem dan contact op met de heer Luizink van de afdeling Openbare Werken, via: (035) 528 15 30. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam               Geboortedatum    Adres
E. J. Compter   09-05-1963            Woensbergweg 5

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14 035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon uit.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Ambachtsweg 1a, het vervangen van de gevelbekleding, panelen op schuine dakvlakken en het vernieuwen van kozijnen (ontvangen 8 juli 2022)
- Branding 11, het realiseren van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 7 juli 2022)
- Crailose Hof 2, het kappen van een boom (ontvangen 3 juli 2022)
- Dr. Kuyperlaan 52, het plaatsen van een schuifpoort (ontvangen 7 juli 2022)
- Koningin Julianastraat 83, het realiseren van een overkapping (ontvangen 11 juli 2022)
- Look 26, het uitbreiden van de bestaande garage en het wijzigen van het dakvlak van de garage (ontvangen 6 juli 2022)
- Nieuwe Bussummerweg 77, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde (ontvangen 8 juli 2022)
- Vecht 47, het kappen van een pseudoacacia en een den (ontvangen 15 juni 2022)
- Windvang 10, het verwijderen van een draagmuur (ontvangen 7 juli 2022)

Sloop en brandveiligheidsmeldingen
- Bestevaer 46, het brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen 7 juli 2022)
- Betuining 5, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 6 juli 2022)
- Blaricummerstraat 13, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 8 juli 2022)
- Slotplaats 3, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 5 juli 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.

Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Ceintuurbaan 6, het wijzigen en vergroten van de kap van de woning (verzonden 1 juli 2022)
- Berkenlaantje 13, het wijzigen van de gevels en het uitbouwen van de woning (verzonden 7 juli 2022)
- Biggekruid 44, het kappen van een boom in het achtererf (verzonden 8 juli 2022)
- Trompstraat 2, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 4 juli 2022)
- Crailoseweg 56, het kappen van een ceder (verzonden 7 juli 2022)
- Ree 38, het vervangen van houten kozijnen naar kunststof (verzonden 11 juli 2022)
- Van Limburg Stirumstraat 19, het kappen van twee coniferen op het achtererf (verzonden 7 juli 2022)
- Vossestaart 12, het kappen van een berk in het voorerf (verzonden 7 juli 2022)
- Trompstraat 15, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 4 juli 2022)
- Lindenlaan 105a, het wijzigen van de voorgevel (verzonden 4 juli 2022)
- Klipper 15, het vervangen van de kozijnen en de gevel (verzonden 7 juli 2022)
- Jacob van Heemskerkstr 19, het wijzigen van het kozijn in de voorgevel en zijgevel (verzonden 4 juli 2022)
- Oranje Weeshuisstraat 27, het kappen van twee naaldbomen (verzonden 7 juli 2022)
- Delfland 2, het kappen van een conifeer op het achtererf (verzonden 8 juli 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Agenda raad Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Laatste maand om energietoeslag aan te vragen Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Blauwe Vlag voor gemeentehaven Huizen Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Nationale beweegweek voor ouderen Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Vacatures Algemeen 23 mei, 09:00