Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar de website: www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Biggekruid 43, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (ontvangen 15 juli 2022)
- Blaricummerstraat 16, het vervangen van het kozijn aan de voorgevel van de woning (ontvangen 10 juli 2022)
- Bovenmaatweg t.h.v. Schieland/Droogdok, het kappen van dertien bomen (ontvangen 2 juni 2022)
- Gooilandweg 227, het wijzigen en beperkt uitbreiden van de mondzorgpraktijk (ontvangen 9 juli 2022)
- Graaf Wichman 1, het wijzigen van brandscheidingen (ontvangen 8 juli 2022)
- Graaf Wichman 1, het kappen van twee bomen (ontvangen 8 juli 2022)
- Griend 17, het kappen van een boom op het achtererf (ontvangen 11 juli 2022)
- Naarderhop 17, het plaatsen van een erfafscheiding op het voorerf (ontvangen 13 juli 2022)
- Populierenlaantje 1, het kappen van een eik (ontvangen 8 juli 2022)
- Vissersstraat t.h.v. nr: 27, het kappen van twee linden aan de openbare weg (ontvangen 7 juli 2022)

Brandveiligheids meldingen
- Graaf Wichman 1, het brandveilig gebruik van het pand (ontvangen 8 juli 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’,
‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Monnickskamp 3, het plaatsen van een rookwerende scheiding (verzonden 12 juli 2022)
- Ambachtsweg 1a, het vervangen van de gevelbekleding en het vernieuwen van kozijnen (verzonden 14 juli 2022)
- Edisonstraat 9, het realiseren van een nokverhoging op het achterdakvlak (verzonden 14 juli 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in
werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.