Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Kijk voor de formele bekendmaking op: www.huizen.nl/bekendmakingen (zoek de juiste bekendmaking in de lijst, klik op de link en klik vervolgens aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie’).

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Atelierweg 1a, het kappen van 3 fijnsparren (Picea abies) op het voorerf (ontvangen 20 juli 2022)
- Biggekruid 45, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 20 juli 2022)
- Bovenmaatweg 1, het plaatsen van een reclamebuisframe aan de gevel (ontvangen 20 juli 2022)
- Ceintuurbaan 10, het bouwen van een tuinhuis met kelderverdieping (ontvangen 20 juli 2022)
- De Ginckellaan 3, het bouwen van een woning, het kappen van 8 bomen en het nieuw aanleggen van een inrit (ontvangen 21 juli 2022)
- Hulweg 64, het intern verbouwen van de woning, het plaatsen van dakkapellen en het wijzigen van de gevels (ontvangen 21 juli 2022)
- Greppelweg 2, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (ontvangen 13 juli 2022)
- Hoornsehop 6, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 14 juli 2022)
- Kotter 55, het plaatsen van een dakkapel, (ontvangen 12 juli 2022)
- Noorderweg 27, het renoveren, het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van kozijnen van het gemeentelijk monument (ontvangen 15 juli 2022)
- Oud Bussummerweg 47, het kappen van 5 fijnsparren op het zijerf (ontvangen 19 juli 2022)
- Sporkehout 26, het verwijderen van een draagmuur (ontvangen 15 juli 2022)
- Vliegheiweg 7, het uitbouwen en wijzigen van het dak en gevels van bestaande woning (ontvangen 15 juli 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Botterstraat 7b, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 13 juli 2022)
- Colijnlaan 7, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 18 juli 2022)
- Dr. de Visserlaan 25, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 20 juli 2022)
- Hulweg 64, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 21 juli 2022)
- Naarderstraat 288, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 22 juli 2022)
- Rokerijweg 5, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 15 juli 2022)
- Steenkarper 4, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 14 juli 2022)
- Weideweg 55, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 13 juli 2022)
- Weideweg 55, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 15 juli 2022)
- Vliegheiweg 7, het gedeelte slopen van de woning (ontvangen 15 juli 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Havenstraat, hoek Rokerijweg, het ontwikkelen van twee bedrijfsverzamelgebouwen (ontvangen 31 mei 2022)

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- De Ruyterstraat 7, het vestigen van een uitvaartcentrum in het bestaande gebouw, het intern wijzigen van het gebouw en het bouwen van een garage (verzonden 20 juli 2022)
- Crailose Hof 2, het kappen van een boom (verzonden 18 juli 2022)
- Zuiderweg 17, het realiseren van een gedeeltelijke nokverhoging (verzonden 21 juli 2022)
- Populierenlaantje 1, het kappen van een eik (verzonden 18 juli 2022)
- Havenstraat 71, het tijdelijk (voor de duur van 1 jaar) plaatsen van een paviljoen t.b.v. bedrijfsrestaurant (verzonden 19 juli 2022)
- Talmastraat 37, het wijzigen van de voorgevel (verzonden 20 juli 2022)
- Griend 17, het kappen van een boom op het achtererf, (verzonden 18 juli 2022)
- Loefzij 53, het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van de woning en het plaatsen van dubbele beglazing (verzonden 21 juli 2022
- Biggekruid 43, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 18 juli 2022)
- Graaf Wichman 1, het kappen van twee bomen (verzonden 18 juli 2022)
- Noord Crailoseweg 26, het verbouwen van de woning en het plaatsen van een dakkapel (verzonden 19 juli 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en
wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via: omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.