Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke
bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar de website:
www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u links op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Graaf Wichman 5, het brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen 31 augustus 2022)
- Karel Doormanlaan 38, het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 26 augustus 2022)
- Want 18, het verwijderen van een boom op het voorerf (ontvangen 29 augustus 2022)
- Waterland 24, het plaatsen van een warmtepomp (ontvangen 1 september 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Schaarweg 16, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 29 augustus 2022)
- Vloedwal 3, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 22 augustus 2022)

Brandveiligheidsmeldingen
- Graaf Wichman 5, het brandveilig gebruik van het pand (ontvangen 31 augustus 2022)

Melding bodemenergiesysteem
- Berkenlaantje 15, het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem (ontvangen 31 augustus 2022)
- Dr. A. Plesmanlaan 8, het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem (ontvangen 14 juni 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE
VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Radboud 11, het kappen van een boom (levensboom) (verzonden 29 augustus 2022)
- Braam 23, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 29 augustus 2022)
- Weideweg 30, het plaatsen van een erker (verzonden 29 augustus 2022)
- Havenstraat, hoek Rokerijweg, het ontwikkelen van twee bedrijfsverzamelgebouwen (verzonden 29 augustus 2022)
- Nieuwe Bussummerweg 77, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde (verzonden 22 augustus 2022)
- Vecht 42, het uitbreiden van de woning d.m.v. het realiseren van een verdieping op de bestaande garage en het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak (verzonden 1 september 2022)
- Eikenlaantje 13, het verbouwen en vergroten van de woning en het wijzigen van de voorgevel (verzonden 1 september 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.