Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar de website: www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op
de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam, geboortedatum, adres
P.M. Frechowicz, 17-01-1969, Griend 25
A. Nasif, 29-03-1984, Labradorstroom 75
N. Nasif, 01-12-1978, Labradorstroom 75
M. Nasif, 29-02-2012, Labradorstroom 75
M. Pákozdi, 10-09-1996, Deelweg 8
D. Roorda, 13-09-2000, Eerste Woningbouwstraat 25
O. Savchenko, 04-05-1958, Labradorstroom 75
Y. Savchenko, 28-01-2021, Labradorstroom 75
Smret Tesfahanes Weldu, 12-04-2000, Huizermaatweg 10
V. Bozhuk, 05-08-1953, Labradorstroom 75

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14 035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Beschikking ambtshalve uitschrijving BRP

Uit adresonderzoek is gebleken dat de onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP hebben wij besloten om de bijhouding van deze persoonslijst op te schorten. Dit houdt in dat deze persoon wordt uitgeschreven uit de BRP. Het betreft:

- L. Verbeek, geboortedatum: 29-01-1958, datum uitschrijving: 22-02-2022, verblijfplaats onbekend.

Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’. 

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen en/of de beschikking tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Zonder ontheffing geparkeerd voertuig

Op de volgende openbare parkeerplaats staat een voertuig waarvan de eigenaar niet
bereikbaar is voor de gemeente.

- Prinses Irenestraat ter hoogte van nr. 73 (87-LJ-PT)

De eigenaar overtreedt hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:10 en 5.6) omdat het voertuig anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt en langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg geplaatst is.

Daarom verzoekt de gemeente de eigenaar om contact op te nemen met de gemeente via (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, wordt het voertuig afgevoerd. De kosten voor het verwijderen van het voertuig worden (later) op de eigenaar verhaald.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Botterstraat 13, het vervangen van het dak en het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achterdakvlak (ontvangen 14 september 2022)
- Jol 11, het kappen van een berk (ontvangen 13 september 2022)
- Kerkstraat 54c, het wijzigen van de bestemming (ontvangen 12 september 2022)
- Naarderstraat 128, het kappen van een den op het achtererf (ontvangen 9 september 2022)
- Oud Bussummerweg 43, het kappen van 3 eiken, het toppen van een naaldboom en het snoeien van een eik (ontvangen 12 september 2022)
- Zeeweg 37, het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar wonen (Zeeweg 35a en 37) (ontvangen 9 september 2022)
- Zomerkade – Surfstrand, het realiseren recreatiesteiger (ontvangen 8 september 2022)
- Zuiderweg 3, het kappen van een berk op het voorerf (ontvangen 13 september 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Bever 36, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 7 september 2022)
- Havenstraat 55a, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 13 september 2022)
- Lumeystraat 10, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 8 september 2022)
- Ree 38, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 11 september 2022)
- Sloep 7, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 15 september 2022)
- Wolfskamerstraat 1 t/m 20, het verwijderen van asbesthoudende materialen, Complex 2003 (ontvangen 8 september 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Hoornsehop 6, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 12 september 2022)
- Hooghuizenweg 21, het plaatsen van een dakopbouw op de achterzijde (verzonden 13 september 2022)
- Valkenaarstraat 70, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 15 september 2022)
- Wasbeer 21, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 9 september 2022)
- Bloemenweg 1, het vervangen bestaande houten voordeuren voor nieuwe houten voordeuren (betreft: Bloemenweg, Crocusstraat, Haardstedelaan, Koning Wilhelminaplein, Rozenstraat, Tulpstraat en Vijfhoekstraat (verzonden 12 september 2022)
- Karel Doormanlaan 31, het realiseren van een erker en uitbreiden van de kelder (verzonden 15 september 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Gratis proefles GALM 55+ Algemeen 7 dec., 12:27
Afbeelding
Vacatures Algemeen 7 dec., 10:18
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 7 dec., 10:15
Afbeelding
Wijkavond voor bewoners Bovenmaten Algemeen 7 dec., 10:05
Afbeelding
Gemeente hijst mensenrechtenvlag Algemeen 7 dec., 10:04
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 7 dec., 09:56