Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar de website: www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Dan klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam        Geboortedatum        Adres
U. Çayirgan        01-05-1965        Magdaleenweg 16
D. Popova        08-12-1985        Vliegheiweg 11 (+ 1 kind)

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente via 14 035 of mail: gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij bovenstaande personen uit.

Geluidsbelastingkaarten Huizen vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Huizen maken bekend dat zij op 25 juli 2022 de geluidsbelastingkaarten hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 11.6 lid 4 van de Wet milieubeheer.

De geluidskaarten en bijbehorende rapportage hebben vanaf 4 augustus 2022 voor een periode van 6 weken (tot en met 15 september 2022) ter inzage gelegen bij het Klantcontactpunt (centrale receptie gemeentehuis), Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen. Door omstandigheden is de openbare bekendmaking van 4 augustus 2022 niet terecht gekomen op www.officielebekendmakingen.nl. Dat wordt met deze bekendmaking rechtgezet. U kunt de kaarten en de bijbehorende rapportage nogmaals inzien gedurende 6 weken bij het Klantcontactpunt. De
openingstijden van het Klantcontactpunt zijn ma, di, wo, do: 08.30-17.00 en vr: 08.30-16.00 uur.

Geluidssituatie 2021
De geluidskaarten en de rapportage zijn ook te vinden op www.huizen.nl/geluidkaarten. Het geluidsmodel waarmee de berekeningen worden uitgevoerd, is de afgelopen jaren verbeterd. Hierdoor is het mogelijk dat het geluid op de gevels van geluidsgevoelige gebouwen iets lager of hoger is dan in de vorige geluidskaart. Over het algemeen is de geluidssituatie in Huizen relatief goed en zijn er geen grote geluidsknelpunten.
Tegen de vaststelling van de geluidskaart is geen bezwaar of beroep mogelijk. De kaart is de basis voor het actieplan geluid dat burgemeester en wethouders medio 2024 moeten vaststellen. In dit actieplan beschrijft de gemeente eventuele geluidsknelpunten en de mogelijkheden om die knelpunten aan te pakken. Bij de totstandkoming van dit plan betrekken we de inwoners. Zodra het actieplan geluid klaar is, maken we het plan openbaar bekend. U kunt dan wel zienswijzen indienen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem contact op met de heer W. Menzel, tel. (035) 528 15 00, e-mail w.menzel@huizen.nl..

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Biggekruid 53, het kappen van een berk (ontvangen 13 september 2022)
- Bovenmaatweg 217, het kappen van een boom op het achtererf (ontvangen 19 september 2022)
- Breezand 9, het plaatsen van zonnepanelen op de overkapping (ontvangen 21 september 2022)
- Hagedis 1, het kappen van een boom (ontvangen 13 september 2022)
- Kooizand 16, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (ontvangen 7 september 2022)
- Lijzij 115, het kappen van een pinus (ontvangen 19 september 2022)
- Mark 22 (omliggende woningen), het verduurzamen van 31 woningen (ontvangen 15 september 2022)
- Melkweg 9, het installeren van een hybride warmtepomp (ontvangen 17 september 2022)
- Mos 20, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 15 september 2022)
- Naarderstraat 256, het aanpassen van de achtergevel op de begane grond en eerste verdieping en een constructieve wijziging (ontvangen 22 september 2022)
- Spui 32, het vervangen van de houten kozijnen en gevelpanelen door kunststof (ontvangen 20 september 2022)
- Vissersstraat 90, het plaatsen van dakramen en zonnepanelen en het wijzigen van de voorgevel (ontvangen 22 september 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Biggekruid 45, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 17 september 2022)
- Havenstraat 55a, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 15 september 2022)
- Oostermeent-Noord 128, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 21 september 2022)
- Piet Prinsstraat 14, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 22 september 2022)
- Veenpluis 8, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 22 september 2022)

Melding bodemenergiesysteem
Havenstraat, hoek Rokerijweg, het aanleggen van 72 bodemenergiesystemen (ontvangen 22 september 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Havenstraat, het plaatsen van 2 “Huizer Botters” - kunstwerken op de Havenstraat (begin en eind) (ontvangen 3 augustus 2022)

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Mos 20, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 22 september 2022)

Noodkap naaldbomen
Aan de Groen van Prinstererlaan tussen de kruispunten Colijnlaan en Dr. Kuyperlaan worden op 4, 5 en 6 oktober 2022 alle naaldbomen in het groenvak gekapt om veiligheidsredenen. De bomen zijn aangetast door de Letterzetter (kever). Er komen nieuwe bomen en beplanting voor terug. Omwonenden zijn geïnformeerd per brief.

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.