Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar de website: www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Verkeersbesluiten

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat het volgend besluit vanaf 27 oktober te bekijken is voor een periode van zes weken. Het aanwijzen van: 

- Een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Melkweg 8

Inzage en vragen
Wilt u de besluiten met bijlagen inzien? Lees verder onder het kopje ‘inzage stukken’ of ga naar www.huizen.nl/bekendmakingen. Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neem dan contact op met de heer Luizink van de afdeling Openbare Werken, via tel. (035) 528 15 30. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Bezaan 20, het plaatsen van een overkapping op het achtererf (ontvangen 7 oktober 2022)
- Borneolaan 24, het vervangen van een heg door houten lamellen (ontvangen 14 oktober 2022)
- Delfland 13, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 21 oktober 2022)
- Doolhofstraat 9, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (ontvangen 20 oktober 2022)
- Eem 61, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde en vervangen kozijnen begane grond door kunststofkozijnen (ontvangen 16 oktober 2022)
- Grift 17, het kappen van een naaldboom op het achtererf (ontvangen 18 oktober 2022)
- Hellingstraat 16, het verbouwen van een winkel en het wijzigen van de voor- en zijgevels (ontvangen 17 oktober 2022)
- Naarderstraat 182, het vervangen van een kozijn in de voorgevel (ontvangen 6 oktober 2022)
- Nieuwe Blaricummerweg 44, het kappen van twee bomen (ontvangen 14 oktober 2022)
- Oude Raadhuisplein 12, het plaatsen van een reclame uiting (ontvangen 16 oktober 2022)
- Vletstraat 18, het renoveren en onderkelderen van het hoofdgebouw en het realiseren van een onderkelderd bijgebouw (ontvangen17 oktober 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Dr. de Visserlaan 8, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 17 oktober 2022)
- Flevolaan 2a, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 18 oktober 2022)
- Hellingstraat 16, het intern slopen van het pand (ontvangen 17 oktober 2022)
- Loefzij 30, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 20 oktober 2022)
- Zeelt 19, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 20 oktober 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken
‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Weideweg 55, het kappen van drie naaldbomen (verzonden 18 oktober 2022)
- Meerpaal 34, het wijzigen van de houten kozijnen naar kunststof in de voorgevel (verzonden 18 oktober 2022)
- Grift 17, het kappen van een naaldboom in het achtererf (verzonden 20 oktober 2022)
- Lijzij 13, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 15 oktober 2022)
- Naarderstraat 128, het kappen van een den op het achtererf (verzonden 18 oktober 2022)
- Atelierweg 1a, het kappen van 3 fijnsparren (picea abies) op het voorerf (verzonden 20 oktober 2022)
- Sterreboslaan 5, het kappen van een eik op het voorerf (verzonden 21 oktober 2022)
- Spui 32, het vervangen van de houten kozijnen en gevelpanelen door kunststof (verzonden 14 oktober 2022)
- Nolenslaan 1, het kappen van een eikenboom (verzonden 20 oktober 2022)
- Vletstraat 18, het kappen van drie bomen (verzonden 17 oktober 2022)
- Hellingstraat 7, het kappen van een boom (verzonden 20 oktober 2022)
- Piet Heinstraat 13, het plaatsen van twee nieuwe kozijnen in de westgevel (verzonden 20 oktober 2022)
- Bezaan 18, het plaatsen van een overkapping op het achtererf (verzonden 14 oktober 2022)
- Bezaan 20, het plaatsen van een overkapping in het achtererf (verzonden 14 oktober 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.