Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wij verwijzen u naar www.huizen.nl/bekendmakingen voor de formele bekendmaking. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Verkeersbesluiten

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat het volgend besluit vanaf 3 november te bekijken is voor een periode van zes weken. Het aanwijzen van:

• Een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Lumeystraat 30.

Inzage en vragen
Wilt u het besluit met bijlagen inzien? Lees verder onder het kopje ‘inzage stukken’ of ga naar www.huizen.nl/bekendmakingen. Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neem dan contact op met de heer Luizink van de afdeling Openbare Werken, via tel. (035) 528 15 30. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Verkeersbesluit ‘Sinterklaas intocht’

Wij maken bekend dat gedurende het evenement ‘Sinterklaas intocht’ op zaterdag 12 november 2022 de volgende wegafsluitingen plaatsvinden:

• Afsluiten parkeerterrein IJsselmeerstraat/Havenstraat en diverse wegen in het nautisch kwartier.
• Afsluiten Havenstraat (noordelijk gedeelte) ter plaats van de Bestevaer.
• Afsluiten IJsbaankade.

De afsluitingen van het parkeerterrein IJsselmeerstraat/Havenstraat gelden van s’ morgens 08.00 uur tot s’ middags 18.30 uur. Afsluiten van de Havenstraat (noordelijk gedeelte) ter plaatse van de Bestevaer en de IJsbaankade. De afsluitingen worden gerealiseerd door het plaatsen van de borden C1 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990) alsmede afzettingen gedurende de voorbereiding, de activiteiten en de afwikkeling.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘Bezwaar’. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’.

Wegsleepregeling tijdens de Sinterklaas intocht

Auto’s die in het hierboven genoemde gebied staan kunnen worden weggesleept op grond van de wegsleepverordening. De wegsleepverordening wordt uitgevoerd als ‘laatste redmiddel’. Als het vanuit veiligheidsaspecten of algemeen belang noodzakelijk is om wegen of weggedeelten vrij te houden, wordt tot wegslepen overgegaan.

Uw auto weggesleept?
De politie is op de hoogte van alle voertuigen die weggesleept zijn. Dus als u uw auto niet aantreft op de plaats waar u deze geparkeerd had, neem dan contact op met de politie, tel. 0900-8844. In het geval dat uw auto weggesleept is, kunt u deze weer ophalen bij Bergnet Autoberging BV, Stichtseweg 2 in Blaricum. U moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat u eigenaar, houder of gemachtigde van het voertuig bent. U tekent daarvoor het ‘Afhaalformulier voor weggesleepte Voertuigen’ en ontvangt later thuis een besluit van het college. Hierin staan de wegsleepkosten vermeld en via de bijgevoegde acceptgiro kunt u de betaling voldoen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
• Bezaan 20, het plaatsen van een overkapping op het voorerf (ontvangen 24 oktober 2022)
• Kruin 23, het uitbreiden van de verdieping inclusief dakkapel (ontvangen 24 oktober 2022)
• Noord Crailoseweg 10, het kappen van een berk (ontvangen 21 oktober 2022)
• Rendier 38, het plaatsen van een schuur/garage met overkapping (ontvangen 24 oktober 2022)
• Zadelrob 24, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 24 oktober 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
• Rokerijweg 5, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 26 oktober 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.. 

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
• Lijzij 115, het kappen van een pinus (verzonden 25 oktober 2022)
• Eem 61, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde en vervangen kozijnen begane grond door kunststofkozijnen (verzonden 24 oktober 2022)
• Eierlanden 37, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 24 oktober 2022)
• Noord Crailoseweg 10, het kappen van een berk (verzonden 25 oktober 2022)
• Zuiderweg 3, het kappen van een berk op het voorerf (verzonden 25 oktober 2022)
• Nieuwe Bussummerweg 240, het kappen van een esdoorn (verzonden 25 oktober 2022)
• Delfland 13, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 24 oktober 2022)
• Oude Raadhuisplein 12, het plaatsen van een reclame uiting (verzonden 24 oktober 2022)
• Rendier 38, het plaatsen van een schuur/garage met overkapping (verzonden 24 oktober 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.
Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het
Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact
opnemen via telefoonnummer 14 035.