Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Kijk op www.huizen.nl/bekendmakingen voor de formele bekendmaking. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Verkeersbesluiten

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat het volgend besluit vanaf 10 november te bekijken is voor een periode van zes weken.

Het aanwijzen van:
• Een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Monnickskamp 286;
• Een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Sporkehout 64.

Het instellen van:
• Een parkeerverbodszone op de Potteriestraat, Balatumstraat en ‘t Hardestraat tussen de Potteriestraat en de Botterstraat.

Inzage en vragen
Wilt u de besluiten met bijlagen inzien? Lees verder onder het kopje ‘inzage stukken’ of ga naar de website: www.huizen.nl/bekendmakingen. Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neem dan contact op met de heer Luizink van de afdeling Openbare Werken, via telefoonnummer (035) 528 15 30.

Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
 Floraplantsoen 1, het plaatsen van een ventilatiesysteem (ontvangen 28 oktober 2022)
• Giek 48, het splitsen van een woning (ontvangen 28 oktober 2022)
• Graaf Gerolf 8, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (ontvangen 31 oktober 2022)
• Jol 21, het intern verbouwen van een woning en het wijzigen van de constructie (ontvangen 28 oktober 2022)
• Kielzog 9, het vervangen van de kozijnen (ontvangen 3 november 2022)
• Muiderzand 28, het kappen van een esdoorn op het voorerf (ontvangen 26 oktober 2022)
• Nieuwe Bussummerweg 13, het plaatsen van twee dakkapellen (huisnummer 13-15) (ontvangen 3 november 2022)
• Oud Bussummerweg 14, het kappen van een fijnspar op het achtererf en het snoeien van een prunus (ontvangen 3 november 2022)
• Schapendrift 1, het uitbouwen van de woning (ontvangen 28 oktober 2022)
• Spui 30, het vervangen van de kozijnen door kunststof kozijnen (ontvangen 2 november 2022)
• Tjalk 32, het vervangen van de kozijnen en het terugplaatsen van het balkonbalustrade (ontvangen 3 november 2022)
• Valkenaarstraat 60, het verwijderen van een lindenboom (ontvangen 25 oktober 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
 Andoorn 6, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 1 november 2022)
• Troelstralaan 13, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 3 november 2022)
• Trompstraat 25, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 2 november 2022)

Melding brandveilig gebruik
• Woensbergweg 5, het brandveilig gebruiken van 45 glamping tenten (ontvangen 3 november 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

• Zeeweg 35a en 37, het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar wonen (ontvangen 9 september 2022)

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
• Bovenmaatweg 217, het kappen van een boom op het achtererf (verzonden 4 november 2022)
• Botterstraat 13, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak en het achterdakvlak (verzonden 1 november 2022)
• Mark 22 (en omliggende woningen), het verduurzamen van 31 woningen (verzonden 3 november 2022)
• Oud Bussummerweg 43, het kappen van 3 eiken, het toppen van een naaldboom en het snoeien van een eik (verzonden 28 oktober 2022)
• Bierweg 7, het kappen van een boom op het achtererf (verzonden 28 oktober 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.