Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar de website: www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Verkeersbesluiten

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat het volgende besluit vanaf 17 November 2022 ter inzage ligt voor een periode van zes weken: het plaatsen van: elektrisch oplaadpunt aan de Hangenweg 2.

Inzage en vragen 
U kunt de besluiten met bijlagen inzien bij het klantencontactpunt van het gemeentehuis. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl/bekendmakingen. Heeft u vragen over het verkeersbesluit? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 035. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje “bezwaar” op deze pagina.

Beschikking ambtshalve uitschrijving BRP

Uit adresonderzoek is gebleken dat de onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP hebben wij besloten om de bijhouding van deze persoonslijst op te schorten. Dit houdt in dat deze personen worden uitgeschreven uit de BRP. Het betreft:

M. Manuilova, geboortedatum: 27-10-1975, datum uitschrijving: 19-09-2022, verblijfplaats onbekend
D.E.O. Atakishiyev, geboortedatum: 28-03-2018, datum uitschrijving: 19-09-2022, verblijfplaats onbekend
B. Vlaanderen, geboortedatum: 20-04-1992, datum uitschrijving: 18-07-2022, verblijfsplaats onbekend

Wilt u bezwaar indienen?
Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen en/of de beschikking tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Zonder ontheffing geparkeerd voertuig

Op de volgende openbare parkeerplaats staat een voertuig (aanhangwagen met onderdelen van marktkramen) waarvan de eigenaar niet bereikbaar is voor de gemeente.

• Ambachtsweg ter hoogte van nr. 22 (geen kenteken)

De eigenaar overtreedt hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:6), want aanhangwagens (en trailers en caravans) mogen niet langer dan drie dagen op de openbare weg geparkeerd staan. Daarom verzoekt de gemeente de eigenaar om contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer:
(035) 528 16 03.

Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, wordt het voertuig afgevoerd. Daarna worden de kosten voor het verwijderen van het voertuig op de eigenaar verhaald. 

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
• Balatumstraat 15, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 8 november 2022)
• Eierlanden 87, het vervangen van de kozijnen voor kunststof kozijnen aan de voorzijde (ontvangen
5 november 2022)
• Holleblok 14, 16 en 18, het samenvoegen van winkelpanden (ontvangen 8 november 2022)
• Stukkenlaan 10, het plaatsen van zonnepanelen (ontvangen 5 november 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
• Andoorn 17, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 7 november 2022)
• Eem 15 en 19, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 8 november 2022)
• Stukkenlaan 5b, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 4 november 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

• Vliegheiweg 7, het uitbouwen en wijzigen van het dak en gevels van bestaande woning (ontvangen 15 juli 2022)

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
• Nieuwe Blaricummerweg 44, het kappen van twee bomen (verzonden 8 november 2022)
• Zadelrob 24, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 8 november 2022)
• Drossaardlaan 10, het verbouwen van de woning (verzonden 10 november 2022)
• Graaf Wichman 1, het wijzigen van brandscheidingen (verzonden 7 november 2022)
• Hulweg 64, het intern verbouwen van de woning, het plaatsen van dakkapellen en het wijzigen van de gevels (verzonden 7 november 2022)
• Vissersstraat 90, het plaatsen van dakramen en zonnepanelen en het wijzigen van de voorgevel (verzonden 8 november 2022)
• Botterwijnseweg 5, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (verzonden 10 november 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.
Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.