Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Vaststelling gemeentelijke belastingverordeningen 2023

Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat in de openbare raadsvergadering van 3 november 2022 het hieronder vermelde besluit en gemeentelijke belasting-verordeningen 2023 zijn vastgesteld:

• Besluit kwijtschelding 2023
• Grafrechtenverordening 2023
• Legesverordening 2023, inclusief Tarieventabel
• Verordening Precariobelasting en Rechten 2023
• Marktgeldverordening 2023
• Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2023
• Verordening Afvalstoffenheffing 2023
• Verordening Rioolheffing 2023
• Verordening Toeristenbelasting 2023
• Verordening Watertoeristenbelasting 2023

In eerder genoemde vergadering zijn tevens onderstaande beleidsregels ter inzage bij de Raad voorgelegd en vastgesteld:

• Algemene voorwaarden haven- en liggelden Huizen 2023
• Algemene voorwaarden passagiersvaartuigen Huizen 2023
• Leidraad invordering Huizen 2023
• Incassoreglement Huizen 2023
• Rentebesluit Huizen 2023
• Beleidsregels ambtshalve vermindering Huizen 2023
• Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige en WOZ-belanghebbende Huizen 2023

De stukken liggen ter inzage bij team Belastingen, WOZ en Verzekeringen, kamer 1.09 op het gemeentehuis, Graaf Wichman 10 in Huizen. U kunt hiervoor terecht op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Vanaf 1 januari 2023 zijn de verordeningen ook te bekijken op: www.huizen.nl

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
• Aristoteleslaan 73, het plaatsen van een carport met zonnepanelen (ontvangen 14 november 2022)
• Crailoseweg 130, het plaatsen van een toegangspoort (ontvangen 15 november 2022)
• Huizermaatweg 610, het transformeren van een kantoorpand naar 18 appartementen en een bedrijfsruimte (ontvangen 15 november 2022)
• IJzeren Veldweg 1, het bouwen van een bijgebouw, het slopen van een bijgebouw en het legaliseren van een bijgebouw (ontvangen 11 november 2022)
• Kielzog 23, het kappen van een boom op het voorerf (ontvangen 15 november 2022)
• Schoolstraat 5, het opnieuw voegen van de gevels van het gemeentelijk monument (ontvangen 16 november 2022)
• Schoolstraat 9, het opnieuw voegen van de zijgevel van het gemeentelijk monument (ontvangen 16 november 2022)
• Van Limburg Stirumstraat 2, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 7 november 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
• Nieuwe Bussummerweg 126, het verwijderen van asbest (ontvangen 7 november 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

• Raadhuisstraat 6, het transformeren van een woning naar 4 appartementen (ontvangen 28 september 2022)
• Stukkenlaan 10, het verduurzamen van een gemeentelijk monument (ontvangen 27 september 2022)

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
• Naarderstraat 182, het vervangen van een kozijn in de voorgevel door een pui met openslaande deur (verzonden 15 november 2022)
• Doolhofstraat 9, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (verzonden 17 november 2022)
• Kielzog 9, het vervangen van de kozijnen (verzonden 17 november 2022)
• Eierlanden 87, het vervangen van de kozijnen voor kunststof kozijnen aan de voorzijde (verzonden 17 november 2022)
• Loevestein 36, het realiseren van een dakopbouw op een garage (verzonden 10 november 2022)
• Stukkenlaan 10, het verduurzamen van een gemeentelijk monument (verzonden 14 november 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.