Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wij verwijzen u naar www.huizen.nl/bekendmakingen voor de formele bekendmaking. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Verkeersbesluiten

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat het volgend besluit vanaf 8 december te bekijken is voor een periode van zes weken. Het aanwijzen van:

• Een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Goethehof 36;
• Een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Hoofdweg 118.

Inzage en vragen
Wilt u de besluiten met bijlagen inzien? Lees verder onder het kopje ‘inzage stukken’ of ga naar de website www.huizen.nl/bekendmakingen.
Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neem dan contact op met de heer Luizink van de afdeling Openbare Werken, via telefoonnummer (035) 528 15 30. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
• De Haar 14, het uitbouwen van de bestaande dakopbouw (ontvangen 25 november 2022)
• De Regentesse 41, het plaatsen van verschuifbare balkonbeglazing (ontvangen 30 november 2022)
• Gooierserf 370, het realiseren van een fietscontainer (ontvangen 25 november 2022)
• Gooilandweg 219, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 24 november 2022)
• Havenstraat, het realiseren van 3 bedrijfsgebouwen (ontvangen 30 november 2022)
• Rembrandtlaan 27, het plaatsen van twee dakkapellen (ontvangen 28 november 2022)
• Schipperstraat 28, het isoleren van het dak (gemeentelijk monument) (ontvangen 29 november 2022)
• Schipperstraat 30, het isoleren van het dak (gemeentelijk monument) (ontvangen 29 november 2022)
• Vliegheiweg 5, het kappen van een beuk (ontvangen 26 november 2022)
• Wildweg 4, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden (ontvangen 26 november 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

Het verwijderen van asbesthoudende materialen:
• Andoorn 19 (ontvangen 30 november 2022)
• Bakboord 28 (ontvangen 28 november 2022)
• Wildweg 4 (ontvangen 26 november 2022)
• Wintergroen 32 (ontvangen 24 november 2022)

Het slopen van een deel van het hoofdgebouw:
• Schipperstraat 28 (ontvangen 29 november 2022)
• Schipperstraat 30 (ontvangen 29 november 2022)

Melding brandveilig gebruik

• Energieweg 1, het brandveilig gebruik maken van het pand (ontvangen 28 november 2022)

Op basis van eerder genoemde kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
• Beukenlaan 8, het kappen van 8 bomen op het achtererf (verzonden 29 november 2022)
• Nieuwe Bussummerweg 13 en 15, het plaatsen van twee dakkapellen aan de achterzijde (verzonden 29 november 2022)
• Gouwe 34, het kappen van een ceder op het achtererf (verzonden 1 december 2022)
• Gooierserf 282, het verwijderen van een draagmuur (verzonden 28 november 2022)
• Ceintuurbaan 10, het bouwen van een tuinhuis met kelderverdieping (verzonden 1 december 2022)
• Havenstraat 35, het wijzigen van de functie naar wonen en het verbouwen van het pand (verzonden 25 november 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 1 uur geleden
Afbeelding
Resultaten enquête bomenbeleid Algemeen 1 uur geleden
Afbeelding
Verkiezingen op 15 maart 2023 Algemeen 1 uur geleden
Afbeelding
Huizen Klimaatbewust in Oostermeent Algemeen 2 uur geleden
Afbeelding
Burgemeester nodigt mede-jarigen op 1 maart uit Algemeen 2 uur geleden
Afbeelding
Alzheimercafé Huizen Algemeen 2 uur geleden