Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar 

Burgemeester en wethouders van Huizen hebben in hun vergadering van 3 januari 2023 het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar vastgesteld.
Op 1 januari 2023 heeft de gemeente Huizen de belastingtaken overgenomen van de gemeenten Blaricum en Laren. Om de belastingtaken door de gemeente Huizen te kunnen uitoefenen, dient een gemeenteambtenaar van de gemeente Huizen aangewezen te worden als heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeenten Blaricum en Laren. Op basis van de artikelen 4 en 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Huizen, Blaricum en Laren, is het college van Huizen hiertoe bevoegd. Bovengenoemd besluit treedt in werking op 1 januari 2023. Het aanwijzingsbesluit ligt ter inzage bij team Belastingen, WOZ en Verzekeringen, kamer 1.09 in het gemeentehuis. Op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u hiervoor terecht op het adres: Graaf Wichman 10 in Huizen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
• Ceintuurbaan 13, het slopen van bestaand bijgebouw en het realiseren van een nieuw bijgebouw (ontvangen 6 januari 2023)
• Dr. de Visserlaan 27, het kappen van een berk op het achtererf (ontvangen 8 januari 2023)
• Karel Doormanlaan 85, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (ontvangen 24 december 2022)
• Havenstraat 76 t/m ,76l, 78a t/m 78k en 80 t/m 80l, het realiseren van 34 nieuwbouw huurappartementen (ontvangen 21 december 2022)
• Lijzij 28, het intern wijzigen van de draagconstructie (ontvangen 28 december 2022)
• Lindenlaan 103, het renoveren van het dak, het vervangen van de schoorsteen en het plaatsen van zonnepanelen op het monument (ontvangen 28 december 2022)
• Lindenlaan 48, het realiseren van een dakterras en het aanbrengen van gevelbekleding (ontvangen 6 januari 2023)
• Middelgronden 38, het vervangen en vergroten van het dakkapel in het achterdakvlak (ontvangen 10 januari 2023)
• Monnickskamp 7, het verlengen van de lopende vergunning van huisvesting van 2 lokalen (ontvangen 11 januari 2023)
• Muiderzand 32, het aanleggen van een rookkanaal (ontvangen 23 december 2022)
• Vissersstraat 12, het uitbreiden van de achtergevel op de eerste verdieping (ontvangen 9 januari 2023)

Brandveilig gebruik van een pand
• Monnickskamp 7 (ontvangen 2 januari 2023)
• Huizermaatweg 480 (ontvangen 4 januari 2023)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
Het verwijderen van asbesthoudende materialen:
• Bikbergerweg 38 (ontvangen 4 januari 2023)
• Bikbergerweg 44 (ontvangen 29 december 2022)
• Delta 216 (ontvangen 22 december 2022)
• Fauna 3 (ontvangen 7 januari 2023)
• Gemeenlandslaan 27 (ontvangen 7 januari 2023)
• Haardstedelaan 1a (ontvangen 21 december 2022)
• Kalmoes 34 (ontvangen 10 januari 2023)
• Krib 11 (ontvangen 9 januari 2023)
• Lamoenweg 11 (ontvangen 10 januari 2023)
Overige sloopmeldingen:
• Ceintuurbaan 13, het slopen van het bestaande bijgebouw (ontvangen 6 januari 2023)
• Energieweg 4a, het strippen van het bedrijfspand (ontvangen 22 december 2022)
• Verdilaan 7, het slopen van de losstaande garage (ontvangen 11 december 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn
In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:
• Crailoseweg 130, het plaatsen van een toegangspoort en erfafscheiding (ontvangen 15 november 2022)

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
• Nieuwe Bussummerweg 166, het verbouwen en uitbreiden van de woning en bestaande garage (verzonden 12 januari 2023)
• Kruin 23, het uitbreiden van de verdieping inclusief dakkapel (verzonden 12 januari 2023)
• Vliegheiweg 5, het kappen van een beuk (verzonden 9 januari 2023)
• Gooierserf 370, het realiseren van een fietscontainer (verzonden 5 januari 2023)
• Erasmushof 17, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 9 januari 2023)
• Nieuwe Bussummerweg 106, het wijzigen van de bestemming (verzonden 5 januari 2023)
• De Regentesse 41, het realiseren van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing (verzonden 9 januari 2023)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 16 mrt., 17:05
Afbeelding
Vacatures Algemeen 16 mrt., 16:59
Afbeelding
Werkzaamheden oost-west as: 20 tot 31 maart Algemeen 16 mrt., 14:14
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 16 mrt., 14:13
Afbeelding
Agenda Algemeen 16 mrt., 14:11
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 9 mrt., 12:41