Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Intrekking verkeersbesluit

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat het volgende intrekkingsbesluit vanaf 26 januari 2023 ter inzage ligt voor een periode van zes weken:

• Elektrisch oplaadpunt nabij Hangenweg 2

U kunt het besluit met bijlage inzien bij het klantencontactpunt van het gemeentehuis. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘Bezwaar’.

Zonder ontheffing geparkeerde voertuigen

Op het openbaar toegankelijke eigen parkeerterrein van de Praxis staat een voertuig (personenauto) waarvan de eigenaar niet bereikbaar is voor de gemeente:

• Transportweg ter hoogte van nr. 1 (POT 7FW6)

De eigenaar overtreedt hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:5). Dit omdat de personenauto rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud is en niet op een parkeerterrein, dat verbonden is met de openbare weg, geparkeerd mag staan. Daarom verzoekt de gemeente de eigenaar om contact op te nemen met de gemeente via (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, wordt het voertuig afgevoerd. De kosten voor het verwijderen van het voertuig wordt (later) op de eigenaar verhaald.

Beschikking ambtshalve uitschrijving BRP

Uit adresonderzoek is gebleken dat de onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP hebben wij besloten om de bijhouding van deze persoonslijst op te schorten. Dit houdt in dat deze persoon wordt uitgeschreven uit de BRP. Het betreft:

• J.J. te Pas, 31-05-1994, datum uitschrijving 23-08-2022, verblijfplaats onbekend

Wilt u bezwaar indienen? Lees verder onder het kopje‘bezwaar’. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen en/of de beschikking tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Ceintuurbaan 2, het kappen van een berk op het voorerf (ontvangen 16 januari 2023)
 • Crailoseweg 116, het verplaatsen van een telecommast (ontvangen 5 januari 2023)
 • Joost Banckertstraat 16, het verwijderen van een draagmuur (ontvangen 12 januari 2023)
 • Kroos 22, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (ontvangen 19 januari 2023)
 • Naarderstraat 180, het plaatsen van een nieuwe toegangspoort (ontvangen 14 januari 2023)
 • Populierenlaantje 6, het kappen van een lariks (ontvangen 17 januari 2023)
 • Woensbergweg 5, het kappen van een acacia (ontvangen 18 januari 2023)

Rectificatie (aanvragen omgevingsvergunning)
In de Omrooper van 19 januari jl. stond voor het adres Havenstraat 76 t/m ,76l, 78a t/m 78k en 80 t/m 80l de volgende aanvraag vermeld: ‘het realiseren van 34 nieuwbouw huurappartementen’. Dit moet zijn:

 • Keucheniusstraat Oostzijde - Tuinstraat, het realiseren van 34 nieuwbouw huurappartementen (ontvangen 21 december 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
Het verwijderen van asbesthoudende materialen:

 • Damwand 188 (ontvangen 17 januari 2023)
 • Impala 23 (ontvangen 11 januari 2023)
 • Rembrandtlaan 16 (ontvangen 16 januari 2023)
 • Zeeweg 29 (ontvangen 13 januari 2023)

Brandveilig gebuik

 • Bovenmaatweg 333, het brandveilig gebruik van een pand (ontvangen 12 januari 2023)
 • Energieweg 1, het brandveilig gebruik van het KNRM reddingsstation (ontvangen 13 januari 2023)
 • Oostkade 206, het brandveilig gebruik van een pand (ontvangen 12 januari 2023)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Havenstraat 76 t/m 76i, 78a t/m 78k en 80 t/m 80i, het realiseren van 3 bedrijfsgebouwen (verzonden 13 januari 2023)
 • Lijzij 28, het intern wijzigen van de draagconstructie (verzonden 20  januari 2023)
 • Holleblok 14/16/18, het samenvoegen van winkelpanden (verzonden 16 januari 2023)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen en dergelijke inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 16 mrt., 17:05
Afbeelding
Vacatures Algemeen 16 mrt., 16:59
Afbeelding
Werkzaamheden oost-west as: 20 tot 31 maart Algemeen 16 mrt., 14:14
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 16 mrt., 14:13
Afbeelding
Agenda Algemeen 16 mrt., 14:11
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 9 mrt., 12:41