Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar de website: www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Beschikking ambtshalve uitschrijving BRP

Uit adresonderzoek is gebleken dat de volgende persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. 

Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP hebben wij besloten om de bijhouding van deze persoonslijst op te schorten. Dit houdt in dat deze persoon wordt uitgeschreven uit de BRP. Het betreft:

• B. Mbowe, geboren 21-10-1995, datum uitschrijving
10-10-2022, verblijfplaats onbekend

Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen en/of de beschikking tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

• Biggekruid 33, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 18 januari 2023)
• Disselweg 8, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 25 januari 2023)
• Dr. Kuyperlaan 6, het verbreiden van de woning op de eerste verdieping (ontvangen 20 januari 2023)
• Eierlanden 9, het plaatsen van een dakopbouw (ontvangen 24 januari 2023)
• Gooilandweg 219, het uitbreiden van de woning (ontvangen 26 januari 2023)
• Havenstraat 302, het plaatsen van een tijdelijke sanitairunit (ontvangen 23 januari 2023)
• IJsselmeerstraat ter hoogte van Havenstraat, het realiseren van commerciële ruimte, 14 appartementen en 21 eengezinswoningen (fase I) (ontvangen 23 januari 2023)
• Look 34, het wijzigen van de voorgevel (ontvangen 18 januari 2023)
• Van Hoorns Houtweg 5, het handelen in strijd met het bestemmingsplan (ontvangen 24 januari 2023)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

• Botterstraat 7b, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 26 januari 2023)
• Dr. Lelylaan 89, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 24 januari 2023)
• Monnickskamp 20, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 24 januari 2023)
• Zuidwal 41, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 25 januari 2023)

Brandveilig gebruik

• Phohistraat 10, melding brandveilig gebruik nieuwe supermarkt (ontvangen 25 januari 2023)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
• Zeeweg 8, het wijzigen van een reeds verleende vergunning - verbouw bedrijfspand naar 1 woning (ontvangen 8 december 2022)

Verleende vergunningen/genomen besluiten 

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

• Zeeweg 46, het plaatsen van zonnepanelen (verzonden 25 januari 2022)
• Joost Banckertstraat 16, het verwijderen van een draagmuur (verzonden 26 januari 2022)
• Schipperstraat 28, het isoleren van het dak (verzonden 23 januari 2022)
• Schipperstraat 30, het isoleren van het dak (verzonden 23 januari 2022)
• Biggekruid 33, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 26 januari 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter
attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen),
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het
Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact
opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 16 mrt., 17:05
Afbeelding
Vacatures Algemeen 16 mrt., 16:59
Afbeelding
Werkzaamheden oost-west as: 20 tot 31 maart Algemeen 16 mrt., 14:14
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 16 mrt., 14:13
Afbeelding
Agenda Algemeen 16 mrt., 14:11
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 9 mrt., 12:41