Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wij verwijzen u naar www.huizen.nl/bekendmakingen voor de formele bekendmaking. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • De Savornin Lohmanlaan 6, het kappen van een boom (ontvangen 18 december 2022)
 • Delfland 11, het aanleggen van een parkeerplaats (ontvangen 20 februari 2023)
 • Drossaardlaan 25, het vervangen van een kozijn (ontvangen 22 februari 2023)
 • Edisonstraat 35, het vervangen van de kozijnen (ontvangen 21 februari 2023)
 • Holleblok 22, het toevoegen dak installatie (ontvangen 17 februari 2023)
 • Museumlaan 1, het kappen van twee bomen (ontvangen 23 februari 2023)
 • Naarderstraat 176, het vervangen van een dakkapel (ontvangen 16 februari 2023)
 • Schokkinglaan 12, het bouwen van een veranda en een tuinschuurtje (ontvangen 21 februari 2023)
 • Vissersstraat 94, het plaatsen van zonnepanelen (ontvangen 18 februari 2023)
 • Vossestaart 1, het plaatsen van een buitenunit (ontvangen 18 februari 2023)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012) verwijderen van asbesthoudende materialen

 • Ereprijs 116 (ontvangen 22 februari 2023)
 • Koers 27 (ontvangen 16 februari 2023)
 • Lijzij 69 (ontvangen 20 februari 2023)
 • Radiolaan 39 (ontvangen 20 februari 2023)
 • Zuidwal 63 (ontvangen 22 februari 2023)

Melding brandveilig gebruik

 • Bovenmaatweg 333, het brandveilig gebruik van het pand (ontvangen 20 februari 2023)

Op basis van de genoemde kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:

• Crailoseweg 116, het verplaatsen van een telecommast (ontvangen 5 januari 2023)

Verleende vergunningen/genomen besluiten 

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Valkenaarstraat 28, het plaatsen van openslaande deuren in de achtergevel, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak en het plaatsen van zonnepanelen op het achterdakvlak van het monument (verzonden 20 februari 2023)
 • Vissersstraat 12, het uitbreiden van de achtergevel op de eerste verdieping (verzonden 20 februari 2023)
 • Flevolaan 2, het vervangen van de beglazing in de linker- en achtergevel (verzonden 20 februari 2023)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 11 apr, 08:17
Afbeelding
Onderzoek naar communicatievoorkeuren inwoners Huizen Algemeen 11 apr, 08:16
Afbeelding
HuizenDuurzaam zoekt een organisator en energiecoaches Algemeen 11 apr, 08:15
Afbeelding
TenneT houdt een inloopbijeenkomst over onderzoek naar hoogspanningsverbinding Algemeen 11 apr, 08:13
Afbeelding
Maaien en zaaien Algemeen 11 apr, 08:12
Afbeelding
Opnieuw zonnebrandpaal op Zomerkade Algemeen 11 apr, 08:10