Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wij verwijzen u naar www.huizen.nl/bekendmakingen voor de formele bekendmaking. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam                   Geboortedatum      Adres
M. Koyuncu           26-08-1968             Brederode 22b
V.P. Dichkov             12-12-1967          Rijnland 12

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14 035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij bovenstaande personen uit.

Beschikking ambtshalve uitschrijving BRP

Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP hebben wij besloten om de bijhouding van deze persoonslijst op te schorten. Dit houdt in dat deze persoon wordt uitgeschreven uit de BRP. Het betreft:

K. D. Piotrowski, geboren: 30-04-1971, datum uitschrijving: 14-10-2022, verblijfplaats onbekend
G. van den Brom, geboren: 20-07-1995, datum uitschrijving: 31-10-2022, verblijfplaats onbekend        

Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘Bezwaar’. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen en/of de beschikking tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
• Alaskastroom 17, het realiseren van een dakkapel voorzijde woning (ontvangen 7 maart 2023)
• Crailoseweg 116, het kappen van 4 bomen (ontvangen 6 maart 2023)
• Dr. Lelylaan 57, het realiseren van een dakkapel (ontvangen 6 maart 2023)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
Het verwijderen van asbesthoudende materialen:
• Bever 48 (ontvangen 7 maart 2023)
• Narcisstraat 33 (ontvangen 9 maart 2023)
• Rozenstraat 12 (ontvangen 9 maart 2023)
• Schaarweg 48 Korvet 20, Schoener 2, Sloep 20 en Tjalk 20 (ontvangen 7 maart 2023)
• Thorbeckestraat 10 (ontvangen 5 maart 2023)
Het verwijderen van asbest:
• Crailoseweg 116 (ontvangen 3 maart 2023)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
• Muiderzand 36, het realiseren van een opbouw (verzonden 9 maart 2023)
• Zeeweg 8, het wijzigen van een reeds verleende vergunning - verbouw bedrijfspand naar 1 woning
(verzonden 9 maart 2023)
• Lis 70, het kappen van een acacia op het voorerf (verzonden 9 maart 2023)
• Eierlanden 9, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 9 maart 2023)
• Loefzij 128, het verwijderen van een draagmuur (verzonden 7 maart 2023)
• Bovenlangewijnseweg 4, het kappen van bomen (verzonden 7 maart 2023)
• Naarderstraat 176, het verhogen van de dakkapel aan de voorzijde (verzonden 7 maart 2023)
• Kastanjelaan 3, het kappen van een taxus (verzonden 6 maart 2023)
• Bovenlangewijnseweg 6, het kappen van een boom (verzonden 7 maart 2023)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een e-mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook bellen naar 14 035.

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 21 sep., 10:15
Afbeelding
Vacatures Algemeen 21 sep., 10:11
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 21 sep., 10:06
Afbeelding
Agenda raad Algemeen 21 sep., 10:01
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 14 sep., 13:11
Afbeelding
Vlag halfstok voor slachtoffers aardbeving Marokko Algemeen 14 sep., 13:10