Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Dit is een webpagina op www.officielebekendmakingen.nl. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wij verwijzen u naar www.huizen.nl/bekendmakingen voor de formele bekendmaking. 

Zonder ontheffing geparkeerd voertuig

Op de volgende openbare parkeerplaats staat een voertuig (aanhangwagen) voorzien van kenteken: WG-JS-22. waarvan de eigenaar niet bereikbaar is voor de gemeente.

• Constructieweg ter hoogte van nr. 9 (ST-TA-AHW)

De eigenaar overtreedt hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:6) omdat de aanhangwagen niet langer dan drie dagen op de openbare weg geparkeerd mag staan. De gemeente verzoekt de eigenaar contact op te nemen met de gemeente via tel. (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, wordt het voertuig afgevoerd. De kosten voor het verwijderen van het voertuig worden (later) op de eigenaar verhaald.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
• Bikbergerweg 33, het wijzigen van dakbedekking (ontvangen 21 april 2023)
• De Ruyterstraat 41, het doorbreken van een draagmuur (ontvangen 24 april 2023)
• Groen van Prinstererlaan 9, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (ontvangen 23 april 2023)
• Huizermaatweg 610, het transformeren van het kantoorpand tot 18 appartementen en 1 bedrijfsruimte (fase activiteit bouwen) (ontvangen 21 april 2023)
• IJsselmeerstraat 7, het aanleggen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (ontvangen 21 april 2023)
• Kronenburgerstraat 23, het wijzigen van de bestemming, het wijzigen van de gevel en het intern verbouwen van het pand (ontvangen 25 april 2023)
• Trompstraat 35, het kappen van twee douglas sparren (ontvangen 24 april 2023)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012) Het verwijderen van asbesthoudende materialen:
• Impala 30 (ontvangen 24 april 2023)
• Kattestaart 9 (ontvangen 24 april 2023)
• Omroeplaan 41 (ontvangen 21 april 2023)
• Thorbeckestraat 16 (ontvangen 21 april 2023)
• Want 51 (ontvangen 24 april 2023)
• Diverse woningen aan de Vijfhoekstraat, Bloemenweg, Kon. Wilhelminaplein, Rozenstraat, Haardstedelaan, Tulpstraat en Crocusstraat (ontvangen 24 april 2023)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)
• Crailoseweg 116, wijzigingen van de gevels van de reeds verleende omgevingsvergunning (verzonden 24 april 2023)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via: omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Agenda raad Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Laatste maand om energietoeslag aan te vragen Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Blauwe Vlag voor gemeentehaven Huizen Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Vacatures Algemeen 23 mei, 09:00
Afbeelding
Nationale beweegweek voor ouderen Algemeen 23 mei, 09:00