Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Dit is een webpagina op www.officielebekendmakingen.nl. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen.

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

• K. Laïch, 21-09-1981, Eerste Woningbouwstraat 31
• G.B.B. Maquited, 27-07-1994, Makaylaan 10

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met gemeente Huizen via 14 035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Ingekomen aanvragen vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning        

• Branding 1, dakkapellen op voor- en achterdakvlak (ontvangen 3 mei 2023)
• Dr. Kuyperlaan 50, aanbouw en overkapping en plaatsen nieuw kozijn (ontvangen 3 mei 2023)
• Dr. de Visserlaan 8, erfafscheiding plaatsen (ontvangen 5 mei 2023)
• Draaikom 7, conifeer kappen (ontvangen 2 mei 2023)
• Gooilandweg t.h.v. nr. 40, tijdelijk plaatsen mobiel onderzoekcentrum (ontvangen 25 april 2023)
• Havenstraat 6a, wijzigen winkelruimte en appartement realiseren (ontvangen 1 mei 2023)
• Landweg 8, overkapping op voorerf (ontvangen 4 mei 2023)
• Magdaleenweg 28, woning in voormalige winkelruimte realiseren (ontvangen 27 april 2023)
• Nieuwe Blaricummerweg 17, fijnspar kappen (ontvangen 1 mei 2023)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

• Dr. Kuyperlaan 50, slopen bijgebouw (ontvangen 3 mei 2023)
• Hinde 4, verwijderen asbesthoudende materialen (ontvangen 29 april 2023)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:

• Bezaan 14, balkon vergroten (ontvangen 13 maart 2023)

Verleende omgevingsvergunningen 

Reguliere voorbereidingsprocedure

• Lijzij 25, draagmuur verwijderen (verzonden 1 mei 2023)
• Populierenlaantje 6, uitbreiden eerste verdieping (verzonden 3 mei 2023)
• Westkade 331, kozijnen en gevelpanelen vervangen (verzonden 4 mei 2023)
• Gravin Gertrude 25, berging plaatsen en raam in de zijgevel plaatsen (verzonden 1 mei 2023)
• Drossaardlaan 6, wijzigen gevel (wijziging van een reeds verleende vergunning) (verzonden 1 mei 2023)
• Gravin Gertrude 29, schuur met overkapping op het achtererf (verzonden 1 mei 2023)
• Valkeveenselaan (t.h.v. nummer 3), twee bomen kappen (verzonden 1 mei 2023)
• Kamperzand 30, dakkapel op voordakvlak (verzonden 1 mei 2023)
• Hazewind 34, dakkapel op achterdakvlak (verzonden 1 mei 2023)
• Groen van Prinstererlaan 9, dakkapel op achterdakvlak (verzonden 2 mei 2023)
• Schokkinglaan 12, veranda bouwen en nieuwe trap (toegang) naar de kelder (verzonden 2 mei 2023)
• Taandersdwarsweg 21, schuur realiseren (verzonden 4 mei 2023)
• Kerkstraat 13 - 15, winkelgevel wijzigen (verzonden 1 mei 2023)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Informatiebijeenkomst voor senioren over cybercriminaliteit Algemeen 22 feb, 10:07
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 22 feb, 10:04
Afbeelding
Jaarlijkse kolkenreiniging Algemeen 22 feb, 09:59
Afbeelding
Inloopbijeenkomst oost-west as op 6 maart Algemeen 22 feb, 09:59
Afbeelding
Straatgesprek energiebesparing Algemeen 22 feb, 09:58
Afbeelding
Vacatures Algemeen 22 feb, 09:56