Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Dit is een webpagina op www.officielebekendmakingen.nl. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wij verwijzen u naar www.huizen.nl/bekendmakingen voor de formele bekendmaking.

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam                        Geboortedatum        Adres
G. B. B. Maquited      27-07-1994               Mackaylaan 10
Z. P. Petrov                03-07-1989               Eeshof 31
S. Kariouhi                 24-02-2000               Schoolstraat 6

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14 035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Bachlaan 9, het kappen van een dennenboom op het achtererf (ontvangen 7 mei 2023)
 • Beethovenlaan 7, het kappen van een boom op het achtererf (ontvangen 9 mei 2023)
 • Donge 65, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde en het plaatsen van zonnepanelen
  (ontvangen 5 mei 2023)
 • Gooilandweg 227, het kappen van een ceder (ontvangen 5 mei 2023)
 • Hellingstraat 3, het vervangen van ramen en kozijnen aan de voor- en achterzijde van de woning
  (ontvangen 9 mei 2023)
 • Karel Doormanlaan 38, het aanleggen van een in- en uitrit (ontvangen 10 mei 2023)
 • Kerkstraat 70, het uitbreiden van de praktijk(ontvangen 8 mei 2023)
 • Naarderstraat 315, het aanleggen van een in- en uitrit en het plaatsen van een poort (ontvangen 4 mei 2023)
 • Patrijslaan 8, het plaatsen van een warmtepomp op het voorerf (ontvangen 8 mei 2023)
 • Simone de Beauvoirlaan 7, het uitbreiden van de woning op het voorerf (ontvangen 10 mei 2023)
 • Vliegheiweg 6, het plaatsen van twee dakkapellen op een bijgebouw (ontvangen 8 mei 2023)
 • Zeeweg 34, het plaatsen van een nieuw kozijn in de voorgevel (ontvangen 8 mei 2023)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Ereprijs 102, het verwijderen van asbesthoudende
  materialen (ontvangen 9 mei 2023)
 • Valkenaarstraat 95, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 8 mei 2023)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen/genomen besluiten 

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Draaikom 7, het kappen van een conifeer (verzonden 9 mei 2023)
 • Vletstraat 11, het plaatsen van zonnepanelen op de bestaande schuur (verzonden 9 mei 2023)
 • Nieuwe Blaricummerweg 17, het kappen van een fijnspar (verzonden 5 mei 2023)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester en wethouders van Huizen, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 1 jun., 16:18
Afbeelding
Netwerkbijeenkomst cultuurplatform Algemeen 1 jun., 16:14
Afbeelding
Onderbreking van de werkzaamheden aan de oost-west as Algemeen 1 jun., 16:12
Afbeelding
Maaien en zaaien Algemeen 1 jun., 16:10
Afbeelding
Vacatures Algemeen 1 jun., 16:09
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 1 jun., 15:22