Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Dit is een webpagina op www.officielebekendmakingen.nl. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wij verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen voor de formele bekendmaking.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen TEST

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Crailoseweg 61, het realiseren van twee padelbanen, het slopen van een oefenmuur en het kappen van 3 dennenbomen (ontvangen 15 mei 2023)
 • Graaf Wichman 175, het realiseren van een tijdelijke onderwijs accommodatie (ontvangen 12 mei 2023)
 • Heidelaantje 3, het kappen van vier bomen (ontvangen 15 mei 2023)
 • Hellingstraat 3, het vernieuwen van de voordeur en kozijnen aan de voorzijde van de woning
  (ontvangen 11 mei 2023)
 • Naarderstraat 298, het bouwen van twee woningen (ontvangen 16 mei 2023)
 • Naarderstraat 298, het kappen van twee beuken en vijf eiken (ontvangen 11 mei 2023)
 • Piet Prinsstraat 48, het slopen van de bestaande en het realiseren van een nieuwe woning 
 • (ontvangen 17 mei 2023)
 • Thorbeckestraat 16, het kappen van vijf coniferen (ontvangen 14 mei 2023)
 • Vissersstraat 96, het plaatsen van zonnepanelen (ontvangen 11 mei 2023)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • De Savornin Lohmanlaan 18, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 12 mei 2023)
 • Gazelle 2, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 14 mei 2023)
 • Kweek 12, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 11 mei 2023)
 • Lijzij 25, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 15 mei 2023)
 • Molenberg 11, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 12 mei 2023)
 • Oostermeent-Oost 52, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 17 mei 2023)
 • Trompstraat 21, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 30 april 2023)

Melding brandveilig gebruik

 • Graaf Wichman 175, het brandveilig in gebruik nemen van een school (ontvangen 12 mei 2023)

Melding aanleggen bronbemaling

 • Mark 8, het aanleggen van een bronbemaling (ontvangen 11 mei 2023)

Op basis van voorgaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 • Haardstedelaan 1a, het ombouwen van bestaand pand tot dierenkliniek (ontvangen 24 maart 2023)

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen 
(reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Bachlaan 9, het kappen van een dennenboom op het achtererf (verzonden 17 mei 2023)
 • Edelhert 31, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 17 mei 2023)
 • Haardstedelaan 1a, het ombouwen van bestaand pand tot dierenkliniek (verzonden 12 mei 2023)
 • Holleblok 22, het vervangen van een vetvangput (verzonden 15 mei 2023)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde
besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via:
omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Informatiebijeenkomst voor senioren over cybercriminaliteit Algemeen 22 feb, 10:07
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 22 feb, 10:04
Afbeelding
Jaarlijkse kolkenreiniging Algemeen 22 feb, 09:59
Afbeelding
Inloopbijeenkomst oost-west as op 6 maart Algemeen 22 feb, 09:59
Afbeelding
Straatgesprek energiebesparing Algemeen 22 feb, 09:58
Afbeelding
Vacatures Algemeen 22 feb, 09:56