Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Dit is een webpagina op www.officielebekendmakingen.nl. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wij verwijzen u naar www.huizen.nl/bekendmakingen voor de formele bekendmaking.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
• Beukenlaan 2, het kappen van zes lindebomen (ontvangen 20 mei 2023)
• Bikbergerweg 6, het kappen van een den (ontvangen 22 mei 2023)
• Bovenweg 2, het kappen van tien bomen voor het realiseren van 24 zorg appartementen (ontvangen 19 mei 2023)
• Ceintuurbaan 45, het verbouwen van het pand en het realiseren van drie appartementen op de verdiepingen en een bedrijfsruimte op de begane grond (ontvangen 25 mei 2023)
• Ceintuurbaan 64, het kappen van een dennenboom (ontvangen 20 mei 2023)
• De Ruyterstraat 1, het wijzigen van de reeds verleende vergunning (negen appartementen en plaatsen dakopbouw en aanbouw) (ontvangen 23 mei 2023)
• E. Ludenstraat 3, het renoveren van de hooiberg (ontvangen 25 mei 2023)
• Langerhuizenweg 1, het realiseren van een nieuwe in- en uitrit (ontvangen 24 mei 2023)
• Rembrandtlaan 16, het kappen van een spar in het voorerfgebied (ontvangen 17 mei 2023)
• Witte de Withstraat 82, het kappen van een dennenboom in het voorerf (ontvangen 16 mei 2023)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
• Brasem 19, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 23 mei 2023)
• Ceintuurbaan 45, het (deels) slopen van een gebouw (ontvangen 25 mei 2023)
• César Francklaan 7, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 20 mei 2023)
• Damwand 152, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 22 mei 2023)
• Dekemastate 51, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 24 mei 2023)
• Gems 38, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 25 mei 2023)
• Joost Banckertstraat 15, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 19 mei 2023)
• Krib 7, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 22 mei 2023)
• Piet Prinsstraat 48, het slopen van de bestaande woning en het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 17 mei 2023)
• Zeelt 13, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 22 mei 2023)

Op basis van genoemde kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Zonder ontheffing geparkeerd voertuig

Aan de volgende fietsparkeervoorziening is een voertuig (scooter) bevestigd en langdurig geparkeerd waarvan de eigenaar niet bereikbaar is voor de gemeente:
• Voorbaan (D79 1VD).

De eigenaar overtreedt hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 4:13) omdat de scooter langdurige hinderlijk aanwezig is in de openbare ruimte en daarmee overlast veroorzaakt. Daarom verzoekt de gemeente eventuele rechthebbenden om contact op te nemen met de gemeente via (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, wordt het voertuig afgevoerd. De kosten voor het verwijderen van het voertuig wordt (later) op de eigenaar verhaald.

Zonder ontheffing geplaatste voorwerpen op openbare weg

Op de volgende openbare parkeerplaats staan langdurig een zeecontainer en opslagcontainer, waarvan de eigenaar niet bereikbaar is voor de gemeente:
• Ambachtsweg ter hoogte van nr. 58.

De eigenaar overtreedt hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:10) omdat de zeecontainer en de opslagcontainer niet langdurig op een openbare parkeerplaats geplaatst mogen worden zonder ontheffing. Daarom verzoekt de gemeente de eigenaar om contact op te nemen met de gemeente via (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, worden de zeecontainer en de opslagcontainer afgevoerd. De kosten voor het verwijderen van beide zaken wordt (later) op de eigenaar verhaald.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

• Rembrandtlaan 19, het plaatsen van een dakhuisje (ontvangen  3 maart 2023)

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
• Gooilandweg t.h.v. nr. 40, het tijdelijk plaatsen van een mobiel onderzoekcentrum van 23-6-2023 t/m 29-01-2024 (verzonden 15 mei 2023)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 21 sep., 10:15
Afbeelding
Vacatures Algemeen 21 sep., 10:11
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 21 sep., 10:06
Afbeelding
Agenda raad Algemeen 21 sep., 10:01
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 14 sep., 13:11
Afbeelding
Vlag halfstok voor slachtoffers aardbeving Marokko Algemeen 14 sep., 13:10