Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad.
Dit is een webpagina op www.officielebekendmakingen.nl. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen.

Beschikking ambtshalve uitschrijving BRP
Uit adresonderzoek is gebleken dat de onderstaande personen niet meer wonen op de adressen waar zij volgens de Basisregistratiepersonen (BRP) staan ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP hebben wij besloten om de bijhouding van deze persoonslijst op te schorten. Dit houdt in dat deze personen worden uitgeschreven uit de BRP. Het betreft:

Naam                                      Geboortedatum        Datum uitschrijving 
M. N. Buda.                             18-06-1974               16-06-2023
R. Imsirovic                             27-06-1996               18-07-2023                
A Halilovic + 3 kinderen.         30-06-1997               18-07-2023
Tegesti Kiflom Tesfamariam.   10-02-2000              11-08-2023

Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’. 

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP
Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam. Geboortedatum. Adres
M. Imsirovic. 17-09-1999. Kropaar 29
E. Imsirovic 12-05-1998. Kropaar 29
M. E. Bacci 29-12-1988. Sluis 10
V. H. Wederfoort. 01-06-1963. Sluis 10
J. S. Garcia. 14-08-1996. Sluis 10

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Ingekomen aanvragen
om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- E. Ludenstraat 46, het vervangen van een bestaand raamkozijn door openslaande deuren (ontvangen 13 oktober 2023)
- Ericaweg 39, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak  (ontvangen 13 oktober 2023)
- Krib 1, het realiseren van een rookgasafvoer aan de zijgevel (ontvangen 16 oktober 2023)
- Nieuwe Bussummerweg 167, het kappen van een lindeboom op het zijerf (ontvangen 15 oktober 2023)
- Radiolaan 13, het realiseren van een nokverhoging in het achterdakvlak (ontvangen 13 oktober 2023)
- Steenplaat 22, het kappen van een vogelkers op het voorerf en het kappen van een berk op het achtererf (ontvangen 15 oktober 2023)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Beethovenlaan 7, het slopen van de bestaande woning, garage en schuur en het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 16 oktober 2023)
- Nijenrode 34, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 16 oktober 2023)
- Trompstraat 40, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 13 oktober 2023)
- Wikke 1, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 13 oktober 2023)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verlenging van de beslistermijn
In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Dr. Lelylaan 2, het uitbreiden van het tuincentrum, vervangen van reclame-uitingen en plaatsen van drie vlaggenmasten (ontvangen 20 juli 2023)

Verleende vergunningen / genomen besluiten 

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Magdaleenweg 28, het realiseren van een woning in de voormalige winkelruimte (verzonden 16 oktober 2023)

Rectificatie Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
In de Omrooper van 28 september jl. stond voor het adres Schokkinglaan 12 de volgende verleende vergunning vermeld: ‘het vervangen van de dakkapel op het achterdakvlak van de woning’. Dit moet zijn:
- Schokkinglaan 12, het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 19 september 2023)

Bezwaar
Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken
Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Gratis proefles GALM 55+ Algemeen 7 dec., 12:27
Afbeelding
Vacatures Algemeen 7 dec., 10:18
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 7 dec., 10:15
Afbeelding
Wijkavond voor bewoners Bovenmaten Algemeen 7 dec., 10:05
Afbeelding
Gemeente hijst mensenrechtenvlag Algemeen 7 dec., 10:04
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 7 dec., 09:56