Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Dit is een webpagina op www.officielebekendmakingen.nl. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen. 

Beschikking ambtshalve uitschrijving BRP
Uit adresonderzoek is gebleken dat de onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP hebben wij besloten om de bijhouding van deze persoonslijst op te schorten. Dit houdt in dat deze persoon wordt uitgeschreven uit de BRP. Het betreft:

Naam.            Geboortedatum            Datum uitschrijving 
Knikman.      18-07-1974                    26-05-2023

Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’. 

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen en/of de beschikking tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP
Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam.           Geboortedatum     Adres
G. Ghousi     07-04-1996             Graaf Wichman 10a
L. Zollo        26-07-1997.             Rijnland 12
S. Zanoli     30-04-1997              Eeshof 101

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Ingekomen aanvragen
om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Delta 25, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 25 oktober 2023)
- Kompas 20, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 24 oktober 2023)
- Pythagoraspark 10, het vervangen van Red Cedar rabatdelen door kunststof rabatdelen (ontvangen 28 oktober 2023)
- Vliegheiweg 5, het kappen van een spar op het zij-achtererf (ontvangen 24 oktober 2023)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

Het verwijderen van asbesthoudende materialen:
- Brasempad 16 (ontvangen 19 oktober 2023)
- Haardstedelaan 59 (ontvangen 19 oktober 2023)
- Joost Banckertstraat 47 (ontvangen 19 oktober 2023)
- Korvet 11 (ontvangen (25 oktober 2023)
- Monnickskamp 54 (ontvangen 24 oktober 2023)
- Oostermeent-Noord 108 (ontvangen 24 oktober 2023)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verlenging van beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Ceintuurbaan 45, het verbouwen van het pand en het realiseren van 3 appartementen op de verdiepingen en een bedrijfsruimte op de begane grond (ontvangen 25 mei 2023)        
- Veldweg 4, het renoveren van het pannendak en het wijzigen van een kozijn in de zijgevel van het gemeentelijk monument (ontvangen 11 september 2023)        

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Ellertsveld / Enkhuizerzand, het kappen van een wilg (verzonden 27 oktober 2023)
- Sterreboslaan 4, het kappen van een beuk op het achtererf (verzonden 23 oktober 2023)
- Edisonstraat 13, het aanbouwen van een erker aan de voorzijde van de woning (verzonden 19 oktober 2023)
- Leonardo da Vincihof 1, het plaatsen van een dakopbouw in het voordakvlak (verzonden 26 oktober 2023)
- Edisonstraat 9, het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning (verzonden 19 oktober 2023)
- Frans Halslaan 8, het vervangen en uitbreiden van bestaande uitbouw aan de zij en achterkant van de woning (verzonden 23 oktober 2023)

Omgevingsvergunning tijdelijke opvang Oekraïners Ellersveld/Enkhuizerzand.
- Ellertsveld / Enkhuizerzand, het plaatsen van 27 tijdelijke (max. 5 jaar) wooneenheden en ondersteunende voorzieningen en het realiseren van een in-/ uitrit (verzonden 27 oktober 2023)

Crisis- en herstelwet
Dit besluit valt, mede gezien de (tijdelijke) herstructurering van woon- en werkgebieden die ermee gepaard gaat, onder afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet. Dit impliceert dat tijdens de beroepsprocedure:
- de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
- deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Bezwaar
Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken
Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Gratis proefles GALM 55+ Algemeen 7 dec., 12:27
Afbeelding
Vacatures Algemeen 7 dec., 10:18
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 7 dec., 10:15
Afbeelding
Wijkavond voor bewoners Bovenmaten Algemeen 7 dec., 10:05
Afbeelding
Gemeente hijst mensenrechtenvlag Algemeen 7 dec., 10:04
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 7 dec., 09:56