Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Dit is een webpagina op www.officielebekendmakingen.nl. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen.

Ingekomen aanvragen om
vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Bovenmaatweg 2a, het tijdelijk plaatsen van een portocabin (ontvangen 31 oktober 2023)
- Lamoenweg 1, het aanleggen van een in-/uitrit aan het voorerf (ontvangen 28 oktober 2023)
- Middelgronden 92, het vervangen van houten kozijnen door kunststof (kozijnen) in de voorgevel (ontvangen 25 oktober 2023)
- Oostermeent-Noord 11, het wijzigen van de deur in de voorgevel (ontvangen 30 oktober 2023)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Frans Halslaan 8, het slopen van een bijgebouw (ontvangen 2 november 2023)
- Jan van Galenstraat 59, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 26 oktober 2023)
- Koedijk 16, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 29 oktober 2023)
- Monnickskamp 54, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 24 oktober 2023)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Nieuwe Bussummerweg 167, het kappen van een lindeboom op het zijerf (verzonden 31 oktober 2023)
- Händellaan 21, het kappen van 3 douglassparren (verzonden 31 oktober 2023)
- Vliegheiweg 5, het kappen van een den op het achtererf (verzonden 31 oktober 2023)
- Van Hogendorplaan 4, het kappen van een berk (verzonden 31 oktober 2023)
- Veldweg 4, het renoveren van het pannendak en het wijzigen van een kozijn in de zijgevel van het gemeentelijk monument (verzonden 2 november 2023)
- Beethovenlaan 7, het kappen van een vliegden op het voorerf (verzonden 31 oktober 2023)
- Rokerijweg 10, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 2 november 2023)
- Phohistraat 72, het verwijderen van een dragende muur (verzonden 30 oktober 2023)

Bezwaar
Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken
Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vervangende stempas aanvragen
Bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023 kan een kiezer een vervangende stempas aanvragen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:
- u bent uw oude stempas kwijt;
- u heeft uw stempas nooit ontvangen;
- uw stempas is beschadigd.

Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.
De aanvraag via de website of het formulier moet vrijdag 17 november bij de gemeente binnen zijn.
De persoonlijke aanvraag aan de balie kan tot uiterlijk 21 november 2023 tot 12.00 uur.
 Nadere inlichtingen worden verstrekt door: Team burgerzaken in het gemeentehuis.

Verplichting werkgever
Tijdens de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023 gelden de onderstaande bepalingen van de Kieswet:

1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem/haar in dienstbetrekking is, gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten zijn/haar werkuren kan doen en mits de kiezer niet meer dat twee uur verhinderd is zijn/haar arbeid te verrichten.         
                 
2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierboven vermelde, hem/haar opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie.         

Afbeelding
Gratis proefles GALM 55+ Algemeen 7 dec., 12:27
Afbeelding
Vacatures Algemeen 7 dec., 10:18
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 7 dec., 10:15
Afbeelding
Wijkavond voor bewoners Bovenmaten Algemeen 7 dec., 10:05
Afbeelding
Gemeente hijst mensenrechtenvlag Algemeen 7 dec., 10:04
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 7 dec., 09:56