Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Dit is een webpagina op www.officielebekendmakingen.nl. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen.

Beschikking ambtshalve uitschrijving BRP
Uit adresonderzoek is gebleken dat de onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratiepersonen (BRP) staan ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP hebben wij besloten om de bijhouding van deze persoonslijst op te schorten.

Dit houdt in dat deze personen worden uitgeschreven uit de BRP. Het betreft:

Naam.           Geboortedatum   Datum uitschrijving
M. Ismirovic 17-09-1999            18-07-2023
E. Ismirovic. 12-08-1998            18-07-2023
G. Ghousi       07-04-1996          24-08-2023         

Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’. 

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen en/of de beschikking tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
Beethovenlaan 7, het kappen van twee dennenbomen in de achtertuin (ontvangen 5 november 2023)
Ra 36, het kappen van een boom op het voorerf (ontvangen 6 november 2023)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
Het verwijderen van asbesthoudende materialen:
Beethovenlaan 7 (ontvangen 8 november 2023)
Dr. de Visserlaan 26 (ontvangen 5 november 2023)
Joost Banckertstraat 55 (ontvangen 3 november 2023)
Taandersdwarsweg 21 (ontvangen 9 november 2023)
Wikke 18 (ontvangen 6 november 2023)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen/
genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Dr. Lelylaan 2, het uitbreiden van het tuincentrum inclusief dierenartspraktijk, vervangen van reclame-uitingen en plaatsen van drie vlaggenmasten (verzonden 6 november 2023)
Middelgronden 92, het vervangen van houten kozijnen door kunststof in de voorgevel (verzonden 2 november 2023)
Twickel 7, het wijzigen van de voorgevel (verzonden 6 november 2023)

Bezwaar
Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken
Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Vervangende stempas aanvragen

Bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023 zijn de volgende stembureaus geopend in Huizen:

1 Gemeentehuis, Graaf Wichman 10
2 Kruiskerk, Jacob van Wassenaerstraat 1
3 Kerkgebouw De Engel , César Francklaan 13
4 Voor Anker, Oranje Nassauplein 100
5 Cool-spot b.v., Eemnesserweg 64
6 De Marke - De Meenthoek, Graaf Wichman 5
7 Zenderkerk, Borneolaan 30
8 Wijkcentrum Meentamorfose, Landweg 5
9 De Duif, Huizermaatweg 298
10 Wijkcentrum Holleblok, Holleblok 2
11 Wijkcentrum ‘t-Vuronger, Schoolstraat 6
12 Prinses Irene, IJsselmeerstraat 5 a
13 Meentkerk (rechts), Bovenmaatweg 410
14 De Rustmaat, Monnickskamp 20
15 Atletiekvereniging, Aristoteleslaan 2
16 Wijkcentrum Draaikom, Draaikom 2
17 Goede Herderkerk, Piersonlaan 2
18 Hotel Newport, Labradorstroom 75
19 Kerkgebouw De Plecht, Plecht 1
20 Gymzaal Ellertsveld, Ellertsveld 3
21 Honkbalvereniging Zuidvogels, Augustinuslaan 2
22 Meentkerk (links), Bovenmaatweg 410

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een beperking.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door: Team burgerzaken in het gemeentehuis

Afbeelding
Gratis proefles GALM 55+ Algemeen 7 dec., 12:27
Afbeelding
Vacatures Algemeen 7 dec., 10:18
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 7 dec., 10:15
Afbeelding
Wijkavond voor bewoners Bovenmaten Algemeen 7 dec., 10:05
Afbeelding
Gemeente hijst mensenrechtenvlag Algemeen 7 dec., 10:04
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 7 dec., 09:56