Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Dit is een webpagina op www.officielebekendmakingen.nl. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen.

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP).

Het betreft Y. A. Leiker, geboren op 24-02-1996, adres: Eeshof 93.

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaand persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14 035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij bovenstaande persoon uit.

Beschikking ambtshalve uitschrijving BRP

Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP hebben wij besloten om de bijhouding van deze persoonslijst op te schorten. Dit houdt in dat deze persoon wordt uitgeschreven uit de BRP.

Het betreft J. S. Garcia, geboren op 14-08-1996, uitschrijving op 18-08-2023, verblijfplaats onbekend.

Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen en/of de beschikking tot ‘ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Beethovenlaan 7, het realiseren van een nieuwbouwwoning (ontvangen 29 november 2023)
- Doolhofstraat 9, het plaatsen van zonnepanelen op het achterdakvlak van de woning (ontvangen 19 november 2023)
- Eekhoorn 24, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (ontvangen 28 november 2023)
- Hooghuizenweg 2, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (ontvangen 28 november 2023)
- Weegbree 34, het kappen van een grove den (ontvangen 24 november 2023)

Rectificatie (aanvragen omgevingsvergunning)
In de publicatie van 23 november 2023 stond voor het adres Nieuwe Bussummerweg 186 de volgende aanvraag vermeld: ‘het kappen van een zestal bomen waaronder een kastanjeboom, taxus, prunus en drie grove dennen op het achtererf’. Dit moet zijn:

- Hoek Keucheniusstraat - Tuinstraat, het kappen van zes bomen waaronder een kastanjeboom, taxus, prunus en drie grove dennen op het achtererf (ontvangen 15 november 2023)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Haardstedelaan 21, het slopen van een aanbouw (ontvangen 30 november 2023)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Plaveenseweg 3, het vervangen en isoleren van het dak (ontvangen 4 oktober 2023)

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Crailoseweg 61, het aanleggen van twee padelbanen en het kappen van bomen (verzonden 28 november 2023)

Bezwaar
Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken
Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Informatiebijeenkomst voor senioren over cybercriminaliteit Algemeen 22 feb, 10:07
Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 22 feb, 10:04
Afbeelding
Jaarlijkse kolkenreiniging Algemeen 22 feb, 09:59
Afbeelding
Inloopbijeenkomst oost-west as op 6 maart Algemeen 22 feb, 09:59
Afbeelding
Straatgesprek energiebesparing Algemeen 22 feb, 09:58
Afbeelding
Vacatures Algemeen 22 feb, 09:56