Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Dit is een webpagina op www.officielebekendmakingen.nl. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen.

Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders toezicht op de WMO

Het mandaatbesluit voor de aanwijzing van toezichthouders voor het toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is gewijzigd. Er is een artikel toegevoegd dat de Regio Gooi en Vechtstreek verplicht om de rapportages van de Wmo-toezichthouders actief openbaar te maken, in het kader van de Wet open overheid (Woo). Deze wijziging gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2024. Het volledige mandaatbesluit kunt u bekijken op: www.officielebekendmakingen.nl (zoek op CVDR715701). 

Beschikking ambtshalve uitschrijving BRP

Uit adresonderzoek is gebleken dat de onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratiepersonen (BRP) staan ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP hebben wij besloten om de bijhouding van deze persoonslijst op te schorten. Dit houdt in dat deze personen worden uitgeschreven uit de BRP. Het betreft:

Naam, geboortedatum, datum uitschrijving          
G.A. Petit, 19-11-2004, 31-10-2023

Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’. 

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen en/of de beschikking tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam, geboortedatum, adres
J. Bouma, 24-02-1969, Schoolstraat 6
M. Maachi, 07-08-1992, Vossestaart 16
E. van Domselaar, 19-10-1989, Koppelweg 9

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning onder de Omgevingswet 2024
- Beukenlaan 8, het realiseren van een tijdelijke woning (ontvangen 16 februari 2024)
- Bovenweg 40, het vervangen van een bestaande overkapping op het achtererf (ontvangen 8 februari 2024)
- Celebeslaan 1, het wijzigen van eerder verleende vergunning m.b.t. brandveilig gebruik (ontvangen 6 februari 2024)
- Crailose Hof 4, het kappen van een boom op het voorerf (ontvangen 11 februari 2024)
- Hellingstraat 3a, het vervangen van een bestaand dakkapel in het zijdakvlak (ontvangen 9 februari 2024)
- Jacob van Heemskerkstraat 23, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (ontvangen 19 februari 2024)
- Kielzog 32, het vervangen van de panelen aan de voorgevel (ontvangen 7 februari 2024)
- Koningin Wilhelminastraat 33a, het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het uitbouwen van de woning (ontvangen 13 februari 2024)
- Logger 20, het realiseren van een aanbouw aan de achter- en zijgevel (ontvangen 9 februari 2024)
- Rembrandtlaan 8, het kappen van twee prunussen op het zijerf (ontvangen 15 februari 2024)
- Thorbeckestraat 14, het aanleggen van een in-/uitrit (ontvangen 9 februari 2024)
- Van Hogendorplaan 38, het aanleggen van een in-/uitrit (ontvangen 7 februari 2024)
- Valkenaarstraat 94, het aanleggen van een in-/uitrit (ontvangen 16 februari 2024)
- Valkenaarstraat 95, het plaatsen van twee dakkapellen in het voordakvlak (ontvangen 18 februari 2024)
- Verdilaan 2, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (ontvangen 19 februari 2024)
 Vissersstraat 28, het vervangen van de dakpannen en het plaatsen van zonnepanelen (ontvangen 8 februari 2024)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

Zeeweg - achter nr. 37, het realiseren van twee woningen en twee bergingen (ontvangen 14 november 2023)

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Oostermeent-Oost 13, het splitsen van een winkelunit (verzonden 16 februari 2024)
- Weideweg 55, het plaatsen van een voordeurluifel (verzonden 15 februari 2024)
- Dr. Lelylaan 69, het realiseren van een erker aan de voorgevel (verzonden 16 februari 2024)
- Blaricummerstraat 134, het realiseren van een nieuwbouwwoning (verzonden 15 februari 2024)
- Botterstraat 10, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 19 februari 2024)
- Twijg 16, het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal langs de gevel (verzonden 16 februari 2024)
- Dr. Lelylaan 79, het intern verbouwen van de woning, het aanpassen van diverse kozijnen in de gevel en het kappen van een spar op de hoek van het voorerf (verzonden 16 februari 2024)
- Botterwijnseweg 11, het legaliseren van het plaatsen van een erfafscheiding incl. toegangspoorten op de erfgrens aan de voor- en zijgevel (verzonden 13 februari 2024)
- Loefzij 99, het realiseren van een houten carport (verzonden 16 februari 2024)

Bezwaar
Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken
Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 11 apr, 08:17
Afbeelding
Onderzoek naar communicatievoorkeuren inwoners Huizen Algemeen 11 apr, 08:16
Afbeelding
HuizenDuurzaam zoekt een organisator en energiecoaches Algemeen 11 apr, 08:15
Afbeelding
TenneT houdt een inloopbijeenkomst over onderzoek naar hoogspanningsverbinding Algemeen 11 apr, 08:13
Afbeelding
Maaien en zaaien Algemeen 11 apr, 08:12
Afbeelding
Opnieuw zonnebrandpaal op Zomerkade Algemeen 11 apr, 08:10