Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Drossaardlaan 9, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 21-01-2019);
- Akkerweg 57, kappen van 14 bomen op het achtererf (ontvangen: 28-01-2019);
- Havenstraat 20, wijzigen van een winkelpui in de voorgevel van het pand (ontvangen: 28-01-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen reactie, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld
- Energieweg 17, realiseren van een dakopbouw op een bedrijfsunit en het plaatsen van zonnepanelen op het dak (ontvangen: 12-10-2018).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Middenweg 23, verbouwen van een winkelpand tot woning, het plaatsen van dakkapellen op het zijdakvlak van het pand en het wijzigen van de gevelbekleding (ontvangen: 29-10-2018);
- Lijzij 136, verwijderen van een dragende muur (ontvangen: 28-11-2018);
- Vliegheiweg 31, uitbreiden van de woning, het nieuw plaatsen en het uitbreiden van een bestaande dakkapel en het realiseren van een bijgebouw (ontvangen: 11-12-2018).

Deze aanvragen liggen vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op deze aanvragen wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren bij burgemeester en wethouders. Degene die mondeling wil reageren, kan via het Omgevingsloket (contactgegevens: zie colofon) een afspraak maken met de behandelend medewerker.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Haardstedelaan 22, vervangen van houten kozijnen door kunststofkozijnen in de voorgevel (verzonden: 22-01-2019);
- Stukkenlaan 10, aanbrengen van isolatieglas en het isoleren van het dak van een gemeentelijk monument (verzonden: 22-01-2019);
- Labradorstroom 75159 (Sectie C, perceelnummers 9508, 9518, 9519, 9520 en 9521), vervangen van een damwand (verzonden: 22-01-2019);
- Kerkstraat 49, plaatsen van een dakkapel op achterdakvlak van de woning (verzonden: 25-01-2019);
- Want 10, kappen van een berk in de achtertuin (verzonden: 28-01-2019);
- Gooimeerpromenade 86, realiseren van een lift (verzonden: 28-01-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie te bekijken. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten