Openbare Bekendmakingen | Huizen
Logo omrooper.nl

Openbare Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Leekerhoek 5, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 19-02-2019);
- Gooierserf 126, plaatsen van een afdak rijwielstalling (ontvangen: 18-02-2019);
- Rokerijweg 14, wijzigen van de voorgevel (ontvangen: 21-02-2019).

Aanvragen publicatieborden

- plaatsen van publicatieborden voor de verkiezingscampagne van PvdA: Overige, van 25 februari t/m 22 maart 2019 (ontvangen: 12-02-2019).

Meldingen brandveiligheid gebruik (par. 1.5 Bouwbesluit 2012)

- Holleblok 22, brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen: 22-01-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Oostkade 70, verwijderen van asbesthoudende materialen in de woning (ontvangen: 19-02-2019);
- Donge 8, verwijderen van asbesthoudende materialen in de woning (ontvangen: 19-02-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit vergunningvrij

- Schipperstraat 28, kappen van twee leilindes (ontvangen: 28-12-2018);
- Giek 1, kappen van drie berken op het achtererf (ontvangen: 11-02-2019).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Hoeveweg 33, vergroten van de dakkapel op het zijdakvlak van de woning (ontvangen: 27-12-2018);
- Gooilandweg, tegenover nr. 40, verlengen van de instandhoudingstermijn tot 15 juni 2019 voor de unit voor het uitvoeren van bevolkingsonderzoek (ontvangen: 03-01-2019).

Verleende vergunningen/ genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Vliegheiweg 31, kappen van een boom op de erfgrens (verzonden: 20-02-2019);
- Teylingen 21, wijzigen van een raamkozijn op de begane grond in de voorgevel van de woning (verzonden: 25-02-2019).

Vergunning plaatsen publicatieborden (art. 2:10 Apv)

- plaatsen van publicatieborden voor de verkiezingscampagne van PvdA: Overige, van 25 februari t/m 22 maart 2019 (verzonden: 22-02-2019).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl)

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket van 8.30 tot 12.30 uur. U vindt alle contactgegevens op huizen.nl.

Meer berichten