Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Verplaatsing weekmarkt

In verband met Koningsdag vervalt de zaterdagmarkt van 27 april. De zaterdagmarkt van 27 april wordt verplaatst naar donderdag 25 april waarbij een gedeelte van de kramen aanwezig zal zijn. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de heer V. Smith van team vergunningen, toezicht & handhaving, tel. (035) 528 14 34 of met de marktmeester, tel. 06 15 69 13 94.

Vaststelling geactualiseerde bodemkwaliteitskaart

Overeenkomstig het bepaalde in de vastgestelde Nota bodembeheer (13 februari 2014) van de gemeente Huizen en de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten, wordt bekend gemaakt dat de bodemkwaliteitskaart is geëvalueerd en opnieuw vastgesteld op 3 april 2019.

Geactualiseerde bodemkwaliteitskaart
Met de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart kan de gemeente Huizen gebruik blijven maken van het grondstromenbeleid zoals is vastgelegd in de geldende Nota bodembeheer. De geactualiseerde kaart vormt, samen met de Nota bodembeheer, het grondstromenbeleid van de gemeente Huizen. In de nota is geregeld hoe in Huizen wordt omgaan met het hergebruik van (bij werkzaamheden) vrijkomende grond. De nota zorgt ervoor dat het grondstromenbeleid duurzaam, praktisch uitvoerbaar, milieuhygiënisch verantwoord en transparant is.

De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart heeft beperkte gevolgen voor het grondstromenbeleid. Op basis van de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart gelden nu bijvoorbeeld iets strengere eisen ten aanzien van de nuttige toepassing van grond die afkomstig is van buiten de gemeente Huizen. Ook wordt het hergebruik van vrijkomende grond binnen de gemeente Huizen door de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart iets minder ingewikkeld vanwege de minder grote verschillen in de vastgestelde bodemkwaliteiten.

Inkijken
U kunt de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart bekijken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis. De geactualiseerde bodemkwaliteitskaart is te vinden op de website www.huizen.nl/inwoner/grondstromenbeleid_3571/

Algemeen verbindend voorschrift
Het vaststellen van de bodemkwaliteitskaart wordt beschouwd als een besluit van algemene strekking en is daarmee een algemeen verbindend voorschrift (avv) voor iedereen die in Huizen grond hergebruikt volgens de regels uit onze Nota bodembeheer. Heeft u vragen over de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart? Neemt dan contact op met de heer W. Menzel van de afdeling Omgeving, tel. (035) 528 15 00.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Sectie C, nummer 12079, plaatsen van een hekwerk met poorten (ontvangen: 01-04-2019);
- Klipper 7, wijzigen van de gevel (ontvangen: 01-04-2019);
- Henri Dunantpark 13, verwijderen van een dragende muur (ontvangen: 02-04-2019);
- Henri Dunantpark 13, wijzigen indeling begane grond (ontvangen: 07-03-2019);
- Lijzij 108, uitbreiden van een terras op de eerste verdieping aan de achterzijde van de woning (ontvangen: 04-04-2019);
- Sloep 20, intrekken van de aanvraag (ontvangen: 26-03-2019);
- C11954 (Lidl Bestevaer), wijzigen van de reeds verleende vergunning (ontvangen: 05-04-2019);
- Taandersdwarsweg 21, verbouwen van de woning (ontvangen: 05-04-2019).

Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)
- 9 april t/m 18 april 2019 - t.b.v. werving nieuwe collega's (ontvangen: 01-04-2019).

Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv)
- Parkeerplaats Branding - houden van een verjaardagsfeest op 4 mei 2019 (ontvangen: 02-04-2019).

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen ingetrokken
- Tuinstraat 24, afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een woning met kantoor aan huis (ontvangen: 20-11-2018);
- Sloep 20, intrekken van de aanvraag (ontvangen: 26-03-2019).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Kerkstraat 54, Kerkstraat 56, Kerkstraat 58, (gedeeltelijk) herbouwen, veranderen en vergroten van winkels en woningen (verzonden: 04-04-2019).

Maatwerkvoorschrift artikel 1.9

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Wij hebben een maatwerkvoorschrift opgelegd aan:
Aanvrager: Broodjeszaak Demix
Locatie: Kostmand 18A
Verzenddatum: 4 april 2019

Het maatwerkvoorschrift geeft een nadere invulling of aanvulling van de voorschriften van Afdeling 2.8 (Geluidhinder) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in het belang van de bescherming van het milieu.

Omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

- Plaveenseweg 14a

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ligt de omgevingsvergunning voor het bouwplan van 6 woningen op het perceel Plaveenseweg 14a ter inzage. U kunt de stukken van 12 april tot en met 24 mei bekijken.

De stukken die horen bij het project kun je online bekijken via huizen.nl > Bouwprojecten > 'Bouwplan 6 woningen perceel Plaveenseweg 14a'. Ook kun je de omgevingsvergunning lezen op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0406.OVPLAVEENSEWG14A-VG01

Beroep instellen
De beroepstermijn loopt van 13 april tot en met 24 mei. Beroep kan worden ingesteld door:
- Degenen die eerder een ontvankelijke reactie hebben ingediend;
- Belanghebbenden die kunnen aantonen niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een reactie in te dienen.

De omgevingsvergunning treedt in werking op 25 mei. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van de omgevingsvergunning. In geval van spoed kunt u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit schort de inwerkingtreding van het besluit wel op. De omgevingsvergunning treedt dan namelijk in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. In alle gevallen geldt dat het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening binnen de beroepstermijn moet worden gericht aan de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.


 

Meer berichten