Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Verkiezing van de leden van het Europees Parlement

Een vervangende stempas aanvragen
De burgemeester van Huizen maakt bekend, dat voor de op donderdag 23 mei 2019 te houden verkiezing van de leden van het Europees Parlement het volgende van toepassing is:
Om overal in Huizen te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. Deze stempas moet uiterlijk 9 mei 2019 in uw bezit zijn.

Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u via de website huizen.nl/verkiezingen en schriftelijk, uiterlijk maandag 20 mei, een vervangende stempas aanvragen. Mondeling aanvragen kan door bij de afdeling Burgerzaken langs te gaan. Het mondeling aanvragen kan tot woensdag 22 mei, 12.00 uur. Mocht u uw "oude" stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Meer informatie? De afdeling Burgerzaken is voor zaken rondom de verkiezingen open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op woensdag van 07.30 uur tot 19.30 uur.

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als dit niet gebeurt, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan het besluit volgen om iemand uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)' te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen. Het betreft de volgende persoon:

Naam                        Geboren            Adres
J.G. Schuurman        29-06-1971        Bovenmaatweg 281

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Aanhangwagens met onbereikbare eigenaren langdurig geparkeerd

Op een openbare parkeerplaats gelegen aan de Radiolaan in Huizen staat een aanhangwagen waarvan de eigenaar onbereikbaar is voor de gemeente. Deze aanhangwagen heeft een kenteken. Aan de Westkade in Huizen op een openbare parkeerplaats gelegen staat een aanhangwagen waarvan de eigenaar waarvan de eigenaar niet bekend is bij de gemeente. Deze aanhangwagen heeft geen kenteken.

Deze eigenaren overtreden hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:6) omdat de aanhangwagens niet langer dan drie dagen op de openbare weg geparkeerd mogen staan. Dit geldt overigens ook voor caravans, vouwwagens etc. Daarom verzoekt de gemeente de eigenaren om contact op te nemen met de gemeente via (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, worden de aanhangwagens afgevoerd. De kosten voor het verwijderen van de aanhangwagens worden (later) op de eigenaren verhaald.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Oostermeent Noord 52, samenvoegen van twee panden en een schuifdeur in de voorgevel plaatsen (ontvangen: 22-04-2019);
- Plaveenseweg 14a, realiseren van een uitbouw bij 4 woningen (ontvangen: 23-04-2019);
- Middelgronden 35, plaatsen van een dakkapel op het voor en achterdakvlak van de woning (ontvangen: 18-04-2019);
- Naarderstraat 45, kappen van 6 bomen op het voorerf (ontvangen: 24-04-2019);
- Zenderlaan 24, bouwen (legaliseren) van een carport (ontvangen: 17-04-2019);
- Graaf Wichman 175, wijzigen van de gevels van het Erfgooiers College (ontvangen: 29-04-2019);
- Bikbergerweg 28, kappen van één conifeer (ontvangen: 28-04-2019);
- Zeeweg 28a, wijzigen van de gevel en gevelpui van het voormalige bedrijfspand (Zeeweg 28a) en het betrekken van het bedrijfspand bij de woning (ontvangen: 03-05-2019);
- Sparrenlaan 4, realiseren van een erfafscheiding met poort (ontvangen: 03-05-2019).

Meldingen brandveiligheid gebruik (par. 1.5 Bouwbesluit 2012)

- Sectie C, perceelnummer 11954 (nieuwe winkel van de Lidl), brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen: 21-03-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Eemlandweg 1214, verwijderen van asbesthoudende materialen uit het pand (ontvangen: 13-04-2019);
- Baanbergenweg 6, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 21-04-2019);
- Lieven de Keystraat 13, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 02-04-2019);
- Johan Evertsenstraat 6, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 02-04-2019);
- Crocusstraat 14, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 03-05-2019);
- Gemeenlandslaan 74, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 03-05-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen reactie, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit vergunningvrij

- Bovenmaatweg 217, kappen van een dennenboom (ontvangen: 07-04-2019).

Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld

- Crailoseweg 116, wijzigen van het bestemmingsplan (ontvangen: 11-02-2019).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Smallelaan 25, uitbreiden van de woning aan de achtergevel (ontvangen: 06-03-2019);
- Eemlandweg 2, realiseren van een balkon en het wijzigen van een raamkozijn naar een deurkozijn in de zijgevel en plaatsen van 3 dakkapellen op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 06-02-2019);
- Naarderstraat 35, plaatsen van een erfscheiding (ontvangen: 12-03-2019);
- Vissersstraat 38, intern verbouwen van de woning, het plaatsen van 6 dakramen, het geheel vernieuwen van de aanbouw aan de achterzijde en het bouwen van een kelder (ontvangen: 22-12-2018).

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren. Degene die mondeling wil reageren kan tijdens openingstijden van het Omgevingsloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunning / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Warandebergstraat 43, samenvoegen van twee units in bedrijfsverzamelgebouw (verzonden: 23-04-2019);
- Merino 5, verhogen van de nok en wijzigen van de voorgevel (verzonden: 23-04-2019);
- C11954 (Lidl Bestevaer) wijzigen van een reeds verleende vergunning voor de nieuwe winkel van Lidl (verzonden 06-05-2019);
- Beukenlaan 8, kappen van vijf bomen (verzonden: 02-05-2019).

Standplaatsvergunning (art. 5:18 Apv)

- Het innemen van een standplaats niet op de markt, Oude Raadhuisplein, op 11 mei (verzonden: 03-05-2019);
- Het innemen van een standplaats niet op de markt, Achterbaan op 10 mei en 31 mei (verzonden: 03-05-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten