Logo omrooper.nl

Inspectie bermen buitengebied

De komende weken nemen wij de bermen in de buitenwijken (het gebied rond de Naarderstraat/Crailoseweg) onder de loep. Voorwerpen die niet in deze bermen thuishoren - zoals takken, boomstronken, paaltjes en (zwerf)keien - gaan wij verwijderen en vernietigen. Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

Veiligheid

Parkeren in de bermen is daar toegestaan. Tijdens het parkeren kunnen automobilisten obstakels in de berm over het hoofd zien, waardoor er schade aan de auto ontstaat. Ook kunnen de obstakels voor persoonlijk letsel zorgen. Soms liggen deze namelijk zo dicht tegen de rand van de weg dat fietsers kunnen vallen, omdat ze er met hun trappers tegenaan komen. Ook bemoeilijken de obstakels het onderhoud van de bermen, waarvoor wij als wegbeheerder verantwoordelijk zijn. Om deze redenen gaan wij de bermen de komende tijd vrijmaken van voorwerpen die er niet horen. Onze opzichters en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa's) zullen erop toezien dat er geen nieuwe voorwerpen in de bermen worden geplaatst.

Achtergrond: wegen en verkeerswet

Artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat de berm tot de weg behoort. Op grond van de Wegenwet is de gemeente voor de wegen en bermen, die in de gemeente liggen, wegbeheerder. De wegbeheerder moet de weg en ook de berm onderhouden. Dit onderhoud van de berm heeft tot doel dat de weg in stand gehouden en gebruikt kan worden. De eigenaar en de onderhoudsplichtige van een berm moeten het toestaan dat het verkeer van de berm gebruik kan maken. Dit betekent zowel het over de berm rijden als ook het parkeren in de berm. Ook artikel 5 uit de Wegenverkeerswet is van toepassing: Verbod om gevaar of hinder te veroorzaken. Ook artikel 2:10 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) geeft aan dat plaatsing van voorwerpen in strijd met de publieke functie daarvan niet is toegestaan.

Meer berichten