Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Jaarstukken 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen maken bekend dat de jaarstukken 2018, inhoudende het jaarverslag en de jaarrekening met bijlagen over 2018, en ook het erbij behorende controlerapport, aan de gemeenteraad ter vaststelling zijn overgelegd.

De genoemde jaarstukken liggen tot en met de dag van de behandeling in de gemeenteraad (4 juli 2019) voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Daarnaast zijn de jaarstukken 2018 ook beschikbaar via de website huizen.nl > Bestuur.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Ambachtsweg 13, plaatsen van een beheerdersaccomodatie (ontvangen: 22-05-2019);
- Bremweg 7, kappen van een conifeer op het achtererf (ontvangen: 22-05-2019);
- Havenstraat 18, verhogen en verlengen van een bestaande garage (ontvangen: 21-05-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Van Treslongstraat 12, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 20-05-2019);
- Kerkstraat 54, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 14-05-2019);
- Gemeenlandslaan 71, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 16-05-2019);
- Blaricummerstraat 26, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 20-05-2019);
- Complex Monnickskamp 20 (De Rustmaat) en woningen Zadelrob, verwijderen van asbesthoudende materialen en slopen van de ventilatiekanalen op dak van complex de Rustmaat (ontvangen: 21-05-2019).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen reactie, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen ingetrokken

- Grondel 2, vervangen van de dakkapel op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 12-05-2019).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Monnickskamp 20, renoveren van de gevels (ontvangen: 05-04-2019);
- Taandersdwarsweg 21, verbouwen van een woonboerderij (ontvangen: 05-04-2019).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Smallelaan 25, uitbreiden van de woning aan de achtergevel (verzonden: 21-05-2019);
- De Ruyterstraat 42, uitbreiden van de woning aan de achtergevel (verzonden: 21-05-2019);
- Havenstraat 71, transformeren van een supermarkt naar kantoorfunctie en het uitbreiden van het bestaande kantoorgebouw (verzonden: 22-05-2019);
- Ericaweg 45, kappen van een zieke goudiep (spoedkap) (verzonden: 22-05-2019);
- Brede Englaan 22, uitbreiden van de achtergevel op de eerste en tweede verdieping van de woning (verzonden: 22-05-2019);
- Lijzij 108, uitbreiden van een terras op de eerste verdieping aan de achterzijde van de woning (verzonden: 24-05-2019);
- De Savornin Lohmanlaan 40, vervangen van een raamkozijn in een deurkozijn in de zijgevel van de woning (verzonden: 24-05-2019);
- Middelgronden 35, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en het achterdakvlak van de woning (verzonden: 23-05-2019);
- Sectie C, nummer 12079, plaatsen van een hekwerk met poorten (verzonden: 24-05-2019).

Collecten

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op huizen.nl.

Meer berichten