Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Wijzigingsplan 2e fase Oude Haven

Overeenkomstig artikel 3.9 a van de Wet ruimtelijke ordening ligt het vastgestelde wijzigingsplan 2e fase Oude Haven vanaf 2 augustus gedurende 6 weken ter inzage.

Inhoud & inkijken
De ontwikkeling van de zogeheten 2e fase Oude Haven bestaat uit de bouw van 23 grondgebonden woningen die grenzen aan de woningen aan de Scheepswerf en de IJsselmeerstraat. Binnen de kaders die de gemeenteraad aan dit bestemmingsplan heeft meegegeven, is het college bevoegd om de bestemming van de gronden te wijzigen. Het wijzigingsplan kan vanaf 2 augustus ingekeken worden op de website van de gemeente of bij het Klantcontactpunt in het gemeentehuis (van 2 augustus tot en met 12 september).

Beroep instellen
De beroepstermijn loopt van 3 augustus tot en met 13 september.

Beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbenden:die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend;
- die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen;
- alleen voor zover het de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan betreft.

Het wijzigingsplan treedt in werking op 14 september. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het wijzigingsplan. In geval van spoed kunt u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit schort de inwerkingtreding van het plan wel op. Het wijzigingsplan treedt dan in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. In alle gevallen geldt dat het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening binnen de bovengenoemde termijn moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Van Hogendorplaan 6, snoeien van een iep op het voorerf (ontvangen: 24-07-2019).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Kajuit 18, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 22-07-2019).

Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)
- 18 september t/m 27 september t.b.v. promotie sportmaand Huizen (ontvangen: 17-07-2019);
- 19 augustus t/m 28 augustus t.b.v. start Alphacursus Huizen (ontvangen: 24-07-2019).

Op basis van de bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', ONTWERPBESLUITEN of VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Eland 9, realiseren van een dakopbouw op de woning (ontvangen: 17-04-2019).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Gravin Gertrude 33, plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (verzonden: 24-07-2019);
- Loefzij 39, wijzigen van een gevelpaneel aan de voorzijde van de woning (verzonden: 24-07-2019);
- Salamander 25, bouwen van een schuur op het zijerf (verzonden: 26-07-2019).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten