Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

De onderstaande personen blijken niet meer te wonen op het adres waar zij volgens de Wet BRP staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen maakt bekend dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP besloten is tot uitschrijving met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Het betreft de volgende personen:

Naam

        Geboren

        Datum uitschrijving

        Verblijfplaats

B.M. Banning

        05-01-1992

06-08-2019

onbekend

I. Kayizzi

        10-07-1992

13-06-2019

onbekend

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

Dit verzoek kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

  • Abbert 36, aanleggen van een rookkanaal (ontvangen: 15-08-2019);
  • Dr Kuyperlaan 56, bouwen van een woning (ontvangen: 15-08-2019);
  • Valkenaarstraat 107, vervangen van de huidige erfafscheiding (ontvangen: 20-08-2019);
  • Jan van Galenstraat 19, plaatsen van een dakkapel en een erker (ontvangen: 22-08-2019);
  • Gouwe 40, plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak en het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 22-08-2019);


Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

  • Prinses Irenestraat 54, verwijderen van asbesthoudende materialen van de schuur (ontvangen: 20-08-2019);


Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)

  • 06 november t/m 16 november 2019 ten behoeve van aankondiging sinterklaasintocht (ontvangen: 07-08-2019);


Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'Afwijkingen van bestemmingsplan', 'Ontwerpbesluiten' of 'Verleende vergunningen'.

Verleende vergunningen/ genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

  • Blaricummerstraat 21, kappen van een boom in de voortuin (verzonden: 23-08-2019);

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit rooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten