Logo omrooper.nl

Openbare Bekendmakingen

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Onderstaande persoon blijkt niet meer te wonen op het adres waar hij/zij volgens de Wet BRP staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen maakt bekend dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP besloten is tot uitschrijving met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Het betreft de volgende personen:

Naam

Geboren

Uitschrijving

R. de Vooght   

07-12-1978     

15-08-2019       

De verblijfplaats is onbekend.
 

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen in geval van spoed. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Dit verzoek kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Ingekomen aanvragen om vergunningen/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Mozartlaan 8, plaatsen van dakkapel op voordakvlak van de woning (ontvangen: 26-08-2019);
 • Bestevaer 44a, aanleggen van 2 in- en uitritten en aansluiten van 4 parkeerplaatsen op de parallelweg aan de Bestevaer (ontvangen: 27-08-2019);
 • Antilope 55, plaatsen van groenafscheiding op erfafscheiding (ontvangen: 29-08-2019);
 • Antilope 55, kappen van 2 beuken (ontvangen: 29-08-2019);
 • Graaf Wichman 5, het wijzigen van brandcompartimentering (ontvangen: 27-08-2019);
 • Alidalaan 24, isoleren van gevel aan de buitenzijde (ontvangen: 30-08-2019);


Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Prinses Irenestraat 54, verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de woning (ontvangen: 28-08-2019);


Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv)

 • Loc. Dahliastraat, houden van een buurtbarbecue (ontvangen: 26-7-2019)
 • Oostkade 2, houden van een winkelopening (ontvangen: 26-7-2019)
 • Plein 2000, het houden van een panelgesprek (ontvangen: 30-7-2019)
 • Zuiderzee t.h.v. toiletgebouw Surfclub, het houden van een barbecue (ontvangen: 30-7-2019)
 • Van Hogendorplaan t.h.v. huisnummer 8-10, het houden van een buurtfeest (ontvangen: 18-7-2019)


Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk als op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage ligt. Deze besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'Afwijkingen van bestemmingsplan', 'Ontwerpbesluiten' of 'Verleende vergunningen'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen ingetrokken

 • Flevolaan 14, bouwen van een overkapping (ontvangen: 03-08-2019);

Verleende vergunningen/ genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Achterbaan 67, kappen van een iep (verzonden: 28-08-2019);
 • Voorbaan 36, verbouwen van pand naar winkel en appartementen (verzonden: 28-08-2019);
 • fietspad tussen Gooierserf en Landweg, kappen van een es en een esdoorn (verzonden: 29-08-2019);
 • Vissersstraat 38, kappen van vijf bomen (verzonden: 29-08-2019);
 • Schokkinglaan 8, uitbouwen van de woning aan de achterzijde, het isoleren en wijzigen van de gevels (verzonden: 02-09-2019).


Collecte
Landelijke organisaties collecteren volgens een vast rooster. Dit rooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar en Inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, kunt u binnen zes weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Huizen, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De vergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

De genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen bij het Omgevingsloket. Contactgegevens staan in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten