Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend.

Ingekomen aanvragen om vergunningen/ meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Oud Bussummerweg 20, realiseren van een bijgebouw (ontvangen: 09-09-2019);
 • Albardastraat 7, uitbreiden van de woning aan de zij- en achtergevel (ontvangen: 10-09-2019);
 • Van der Duyn van Maasdamlaan 19, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 10-09-2019);
 • Van Hoorns Houtweg 16, kappen van 2 eikenbomen op het achtererf (ontvangen: 11-09-2019);
 • Lage Laarderweg 108, uitbreiden van de bestaande woning (ontvangen: 09-09-2019);
 • Jan Steenlaan 25, plaatsen van een dakhuisje op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 15-09-2019);
 • Muiderzand 52, vervangen van de garagedeur voor een deur met raamkozijn (ontvangen: 09-09-2019).


Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)

 • 24 september t/m 15 oktober 2019 - t.b.v. Lidl Wolfskamerloop 2019 (ontvangen: 09-09-2019);
 • 16 september t/m 23 september 2019 - t.b.v. Aanbiedingsweek (ontvangen: 06-09-2019).


Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv)

 • Locatie, grasveld aan de Bunt, houden van een barbecue op 28-09-2019 (ontvangen 19-07-2019)


Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'Afwijkingen van bestemmingsplan', 'ontwerpbesluiten' of 'verleende vergunningen'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit vergunningsvrij

 • Bestevaer 44a, aanleggen van 2 in- en uitritten en het aansluiten van 4 parkeerplaatsen op de parallelweg aan de Bestevaer (ontvangen: 27-08-2019)


De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk een zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Degene die een mondelinge zienswijze naar voren wil brengen kan tijdens openingstijden van het Omgevingsloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen/ genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Dr. Kuyperlaan 56, kappen van 17 bomen (verzonden: 13-09-2019);
 • Rendier t.h.v. nrs. 35 en 39, kappen van twee elzen (verzonden: 13-09-2019);
 • Onderwei 48, kappen van twee berkenbomen op het achtererf (verzonden: 13-09-2019);
 • Talmastraat 10, vervangen van een dakkapel door een nokverhoging (verzonden: 17-09-2019);
 • Karel Doormanlaan 11, realiseren van een dakkapel (verzonden: 17-09-2019);
 • Jan van Galenstraat 19, plaatsen van een dakkapel en een erker aan de voorzijde (verzonden: 17-09-2019);
 • Mozartlaan 8, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 17-09-2019)


Ontwerpbesluit aanwijzen gemeentelijk monument

Het college van burgemeester en wethouders van Huizen zijn voornemens, gelet op artikel 3, eerste lid van de Erfgoedverordening gemeente Huizen 2011 en de redengevende omschrijving, om het volgende object aan te wijzen als gemeentelijk monument:

 • Boslaan 7 kadastraal bekend HZN00B7053


Het ontwerpbesluit ligt vanaf 20 september tot en met 31 oktober 2019 voor iedereen ter inzage bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis.

Gedurende voornoemde inzagetermijn kan iedereen een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Indien gewenst kunt u in een gesprek uw zienswijze mondeling toelichten. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de heer H. Jongsma via telefoonnummer 035 52 81 505. Van een mondelinge reactie wordt een verslag gemaakt, dat na goedkeuring door de indienende partij als formele zienswijze zal worden behandeld.

De ontvangen reacties worden betrokken bij de besluitvorming over de vaststelling van het aanwijzingsbesluit door het college.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens op www.huizen.nl.

Meer berichten