Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen van donderdag 26 september

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:


Verkeersbesluit Sinterklaas intocht

De volgende wegafsluitingen vinden plaats gedurende de Sinterklaas intocht:

 • Van 08.00 uur tot 16.00 uur: afsluiten parkeerterrein IJsselmeerstraat/Havenstraat en diverse wegen in het Nautisch Kwartier.
 • Van circa 15.00 uur tot 16.30 uur: afsluiten Bestevaer tussen de Baanbergenweg en de Ambachtsweg.


De afsluitingen worden gerealiseerd door het plaatsen van de borden C1 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (1990) alsmede afzettingen gedurende de voorbereiding, de activiteiten en de afwikkeling.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen, wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, hiertegen een bezwaarschrift met de reden(en) indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na publicatie van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 5, 1270 AA te Huizen. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. Bij de voorzieningenrechter van de rechtbank kan een verzoek om een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. 

U stuurt dit verzoek naar: Rechtbank Midden – Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Wegsleepregeling tijdens de Sinterklaas intocht

Auto's die in het hierboven genoemde gebied staan, kunnen worden weggesleept op grond van de wegsleepverordening. De wegsleepverordening wordt uitgevoerd als 'laatste redmiddel'. Er wordt tot wegslepen overgegaan als het vanuit veiligheidsaspecten of algemeen belang noodzakelijk is om wegen of weggedeelten vrij te houden.

Uw auto weggesleept?

De politie is op de hoogte van alle voertuigen die weggesleept zijn. Dus als u uw auto niet aantreft op de plaats waar u deze geparkeerd heeft, neem dan contact op met de politie, via het telefoonnummer 0900- 88 44. Als uw auto weggesleept is, kunt u deze weer ophalen bij Bergnet Autoberging BV, Stichtseweg 2 te Blaricum. U moet kunnen aantonen dat u eigenaar, houder of gemachtigde van het voertuig bent. U tekent daarvoor het 'Afhaalformulier voor weggesleepte Voertuigen' en ontvangt later thuis een besluit van het college. Hierin staan de wegsleepkosten vermeld en via de bijgevoegde acceptgiro kunt u de betaling voldoen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Giek 1, plaatsen van een erfafscheiding op het zijerf (ontvangen: 18-09-2019);
 • Amersfoortsestraatweg 202, het kappen van een beuk (ontvangen: 13-09-2019);
 • Lis 7, wijzigen van de voorgevel (ontvangen: 20-09-2019);
 • Hooghuizenweg 36, kappen van een ceder (ontvangen: 20-09-2019).


Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Dr Kuyperlaan 56, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 16-09-2019);
 • Veenpluis 40, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 12-09-2019);
 • De Ruyterstraat 18, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 16-09-2019);
 • Look 16, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 10-09-2019);
 • Van der Duyn van Maasdamlaan 30, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 18-09-2019);
 • Naarderstraat 276, slopen van achtergevel en het doorbreken van draagmuren t.b.v. het uitbreiden van de woning aan de achter en zijgevel (ontvangen: 06-09-2019);
 • Gooilandweg 246, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 11-09-2019);
 • Gooilandweg 144, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 10-09-2019).


Meldingen (kleine) evenementen (art. 2:25 APV)

 • Locatie Koppelweg 1 t/m 10 op 28 september 2019;
 • Locatie de Ruyterstraat 23 t/m 43 op 28 september 2019;
 • Locatie Gaast t.h.v. nummer 20 op 28 september 2019;
 • Locatie Eemnesserweg t.h.v. nummer 29 op 28 september 2019;
 • Locatie Celebeslaan (stichting Visio) op 28 september 2019.


Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'afwijkingen van bestemmingsplan', 'ontwerpbesluiten', of 'verleende vergunningen'.

Verleende vergunningen/ genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Havenstraat 71, wijzigen van een reeds verleende vergunning (Atrium) (verzonden: 18-09-2019);
 • Bovenweg 42, realiseren van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (verzonden: 20-09-2019);
 • Slangekruid 39, doorbreken van een draagmuur tussen woonkamer en garage (verzonden: 2009-2019);
 • Naarderstraat 174, kappen van drie bomen (verzonden: 20-09-2019).


Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank.
Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Standplaatsen 'niet op de markt' gemeente Huizen

In Huizen zijn er momenteel vrije vaste standplaatsen 'niet op de markt' beschikbaar, waar u met een verkoopwagen goederen kunt verkopen. De beschikbare standplaatsen/branches zijn te vinden op: www.huizen.nl/standplaats. De gemeente publiceert deze bekendmaking op de website van de gemeente Huizen, in de plaatselijke krant 'Nieuwsblad van Huizen' en in het vakblad 'De Koopman'.

Standplaatsenbeleid 2017

Uw inschrijving toetsen wij aan het geldende standplaatsenbeleid. Voordat u zich inschrijft, vragen wij u dan ook kennis te nemen van het Standplaatsenbeleid 2017 en de daarbij behorende bijlagen (o.a. de opstellingstekeningen).

Inschrijven en loting

U maakt hiervoor gebruik van het 'inschrijfformulier loting standplaats markt'. Dit formulier vindt u op www.huizen.nl/standplaats. Er geldt een inschrijfperiode van vier weken. Deze periode treedt één dag na deze publicatie in werking. Bij meerdere inschrijvingen voor dezelfde standplaatslocatie en voorkeur voor dezelfde dag(en) zal er een loting plaatsvinden uit de ingezonden inschrijfformulieren. De loting is openbaar. Belanghebbenden worden persoonlijk uitgenodigd om bij de loting in het gemeentehuis aanwezig te zijn. De uitslag van de loting wordt vastgelegd in een proces-verbaal.

Bekendmaking verordeningen

Alle verordeningen en regels worden bekendgemaakt via het Gemeenteblad Huizen. U vindt het Gemeenteblad Huizen op www.huizen.nl/gemeenteblad.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket van 8.30 tot 12.30 uur. U vindt alle contactgegevens op www.huizen.nl.

Meer berichten