Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen 7 november

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

Trailers met vaartuigen zonder kenteken

Aan de Kaap Hoornstroom ter hoogte van nr. 14 staan twee trailers met daarop een boot. De eigenaar is niet bekend bij de gemeente. De eigenaar(s) overtreedt (overtreden) hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:10), omdat de vaartuigen in de openbare ruimte zijn geplaatst zonder ontheffing van de gemeente. De gemeente verzoekt daarom de eigenaar(s) contact op te nemen via (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, worden de vaartuigen afgevoerd. De kosten voor het verwijderen/stallen van de vaartuigen worden (later) op de eigenaar(s) verhaald.

Ingekomen aanvragen om vergunning/ meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Want 24, dichtzetten loggia/dakopbouw (ontvangen: 15-10-2019);
 • Groen van Prinstererlaan 36, wijzigen van voorgevel en realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning (ontvangen: 29-10-2019);
 • Ree 14, kappen van een boom op het voorerf (ontvangen: 31-10-2019);
 • Aalberselaan 14, uitbouwen van de woning (ontvangen: 01-11-2019);
 • Van Houtenlaan 14, plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning (ontvangen: 01-11-2019);
 • Beukenlaan 9, uitbreiden aan de voorzijde van de woning (ontvangen: 30-10-2019);

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Prinses Irenestraat 56, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 25-10-2019);
 • Zeelt 4, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 30-10-2019);
 • Zeelt 6, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 30-10-2019);
 • Zeelt 6 (voormalig Zeelt 8), verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 30-10-2019);
 • Disselweg 15, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 04-11-2019)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'afwijkingen van bestemmingsplan', 'ontwerpbesluiten' of 'verleende vergunningen'.

Verleende vergunningen/ genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Karel Doormanlaan 26, plaatsen van een nokverhoging op de woning (verzonden: 01-11-2019);
 • Van Hoorns Houtweg 16, kappen van twee eikenbomen op het achtererf (verzonden: 01-11-2019);
 • Amersfoortsestraatweg 202, kappen van een beuk (verzonden: 01-11-2019);
 • Eierlanden 75, wijzigen van de voorgevel (verzonden: 01-11-2019);
 • Abbert 36, aanleggen van een rookkanaal (verzonden: 01-11-2019);
 • Want 30, verhogen van de dakopbouw aan de achterzijde en het wijzigen van de voor- en zijgevel (verzonden: 05-11-2019);

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar en Inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van deze besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift conform de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen kunt u inzien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten