Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen 12 december

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Crailoseweg 29, kappen van een conifeer (ontvangen: 09-12-2019);

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Hagedis 9, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 02-12-2019);
- Nijenrode 12, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 02-12-2019);

Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv)

- Waterstraat t.h.v. huisnummer 4, het houden van een kinderfeestje (ontvangen: 26-11-2019);

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'afwijkingen van bestemmingsplan', 'ontwerpbesluiten' of 'verleende vergunningen'.

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Kerkstraat 64, verbouwen van het pand naar een winkelruimte met 4 appartementen (verzonden: 03-12-2019);
- Arie de Waalstraat 37, kappen van een berkenboom op het achtererf (verzonden: 04-12-2019);

Verkeersbesluiten

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat de volgende besluiten vanaf 12 december 2019 ter inzage liggen voor een periode van zes weken:

- Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Akkerweg, nabij de aansluiting met de Graaf Floris
- Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Havenstraat, ter hoogte van de Eemlandweg 2
- Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Kotter, ter hoogte van de Bakboord 51
- Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Loefzij, nabij de Bezaan
- Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Naarderstraat, ter hoogte van nummer 18
- Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Spui, nabij de aansluiting met de Delta
- Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Zuiderweg, nabij de aansluiting met de Seringstraat
- Het plaatsen van een gehandicapten parkeerplaats aan de Tjonger 11

Inzage en vragen

U kunt de besluiten met bijlagen inzien bij het klantcontactpunt van het gemeentehuis. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neemt u dan contact op met de heer. J. Luizink van de afdeling Openbare Werken, telefoon (035) 52 81 530. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje 'bezwaar' op deze pagina.

Concept Evenementenkalender 2020

Het college de voorlopige evenementenkalender 2020 vastgesteld. Deze concept-kalender wordt nu voor inspraak gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen schriftelijk zienswijzen, bezwaar of suggesties indienen tot 27 december 2019. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de evenementenkalender 2020.

De concept-evenementenkalender Huizen 2020 is digitaal te bekijken op www.huizen.nl onder Vrije tijd en toerisme en Evenementen. Tevens is het B&W-besluit en de kalender in te zien bij de publieksinformatiehoek in het gemeentehuis.

Evenwichtig programma
De evenementenkalender is met medewerking van ondernemers en organisatoren van evenementen tot stand gekomen. Met de evenementenkalender beoogt de gemeente een evenwichtig evenementenprogramma voor 2020 te presenteren waardoor er het gehele jaar door publieksactiviteiten in Huizen zijn te beleven. Bovendien maakt de agenda de activiteiten voor het hele jaar overzichtelijk. Een handige uitgave is te zijner tijd verkrijgbaar o.a. via de VVV, ondernemers en het loket vergunningen van de gemeente.

Publieksevenementen
Het kan zijn dat in de loop van het jaar evenementen wijzigen, afvallen of dat er nieuwe initiatieven zijn. Via www.VVVhuizen.nl zijn de meest actuele activiteiten en evenementen te vinden.

Vergunning
Voor alle evenementen geldt dat de noodzakelijke vergunningen of ontheffingen tijdig moeten worden aangevraagd. Zonder vergunning is een evenement niet toegestaan.

Zienswijzen kunnen schriftelijk ingediend worden bij het college van B en W, antwoordnummer 1, 1270 VB in Huizen.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar en Inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van deze besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift conform de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen kunt u inzien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten