Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen 2 januari

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Dr Kuyperlaan 34, verwijderen van 2 dragende muren op de begane grond (ontvangen: 18-12-2019);
- Energieweg 6, wijzigen van voor- en zijgevel en aanbrengen van reclame-uitingen (ontvangen: 19-12-2019);

Meldingen brandveiligheid gebruik (par. 1.5 Bouwbesluit 2012)
- Rokerijweg 5, het brandveiliggebruik (incl. aangepaste tekeningen) (ontvangen: 19-11-2019);

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Sloep 34, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 19-12-2019);

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'afwijkingen van bestemmingsplan', 'ontwerpbesluiten' of 'verleende vergunningen'.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Scheepswerf en de IJsselmeerstraat (Bouwnummer 18-35), nieuwbouw van 18 woningen in de Oude Haven in Huizen (verzonden: 19-12-2019);
- Voorbaan 70, realiseren van een dakhuisje op het achterdakvlak van de woning (verzonden: 20-12-2019);
- Hoeveweg 35, uitbreiden van de eerste verdieping en het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning (verzonden: 20-12-2019);
- Beemsterboerstraat 11a, wijzigen van een reeds verleende vergunning (wijzigen bestemming kantoor naar wonen) (verzonden: 20-12-2019);
- Van Houtenlaan 14, plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning (verzonden: 20-12-2019);
- Marga Klompéhof 3, plaatsen van twee dakkapellen in het voordakvlak van de woning (verzonden: 20-12-2019);
- Witte de Withstraat 82, wijzigen van een raamkozijn in de voorgevel (verzonden: 20-12-2019);

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit vindt u op www.cbf.nl.

Bezwaar en inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken zijn vanaf de dag na deze publicatie in te zien. Als u door een of meerdere van deze besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift conform de Algemene wet bestuursrecht indienen. Dit richt u aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift  schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek tot treffen van een voorlopige  voorziening doen. De vergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Dit verzoek richt u aan: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling  bestuursrecht, Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen kunt u inzien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens op www.huizen.nl.

Meer berichten