Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen 23 januari

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend:

Burgemeester mandateert hoorplicht aan Vcare

De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg biedt per 1 januari 2020 handvatten om meer ambulante hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen, die niet vrijwillig de zorg in willen. Iedereen kan een melding doen over een vermoeden van (een mogelijke) noodzaak tot zorg bij iemand anders.

Een belangrijke verandering in de procedure tot het opleggen van de crisismaatregel is de toevoeging van de hoorplicht. De burgemeester stelt de betrokkene, zo mogelijk, in de gelegenheid om te worden gehoord. Om de hoorplicht in goede banen te leiden, heeft de burgemeester besloten om de uitoefening van het horen van betrokkene - als bedoeld in artikel 7:1 lid 3 onder b van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg - te mandateren aan Vcare.

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Vaak gaat dit goed, maar soms vergeet iemand dit. De gemeente start in zo'n geval dan een adresonderzoek op. Hierin maken we de persoon erop attent dat hij/zij nog aangifte moet doen. Wanneer iemand hierop niet reageert, besluit het college van burgemeester en wethouders om de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel niet meer op het adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat deze persoon bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs kan aanvragen en dat hij/zij geen gebruik kan maken van diverse overheidsvoorzieningen.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot 'ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)' te publiceren als bekendmaking niet kan door toezending aan belanghebbenden.

Het betreft de volgende persoon:

  • Naam: S. Aslantas, geboortedatum: 16-07-2000, adres: Gooilandweg 110

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente via 14035 of mail gemeente@huizen.nl. Als wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon uit.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Paviljoenweg 14, kappen van vier eikenbomen op het voorerf (ontvangen: 15-01-2020);
- Veldweg 14, wijzigen van de bedrijfsbestemming naar wonen (ontvangen: 16-01-2020);
- Akkerweg 57, kappen van een berk (ontvangen: 13-01-2020);
- Locatie, Plaveensehof 4, kappen van een boom op het zijerf (ontvangen: 17-01-2020);
- Oud Bussummerweg 18, wijzigen van een raamkozijn in een deurkozijn in de voorgevel van de woning (ontvangen: 17-01-2020);
- Dr. A. Plesmanlaan 4, kappen van een eik (ontvangen: 20-01-2020)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Oostkade 92, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 14-01-2020);
- Oostermeent-Zuid 12, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 14-01-2020);
- Klaver 31, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 15-01-2020);
- Noorderbuurt 24, gedeeltelijk slopen van het dakbeschot en het metselwerk op de begane grond (ontvangen: 28-10-2019)

Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)

- 30 maart t/m 8 april 2020 - t.b.v. Huizer Matthäus Passion 8 april 2020 (ontvangen: 04-01-2020);
- 07 maart t/m 16 maart 2020 - t.b.v. promotie Alphacursus (ontvangen: 14-01-2020)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'afwijkingen van bestemmingsplan', 'ontwerpbesluiten' of 'verleende vergunningen'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen ingetrokken

- Oostermeent-Noord 200, vernieuwen van de daken van de galerijen (ontvangen: 16-12-2019);
- Nieuwe Bussummerweg 171, geheel of gedeeltelijk onttrekken van woonruimte t.b.v. van nieuwbouw (ontvangen: 16-01-2020)

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Naarderstraat 174, tijdelijk plaatsen van een mobiele woonunit (ontvangen: 27-11-2019)

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk een zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Degene die een mondelinge zienswijze naar voren wil brengen, kan tijdens openingstijden contact opnemen voor het maken van een afspraak: tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Monnickskamp 67 A t/m N, wijzigen van de voorgevel (verzonden: 15-01-2020);
- Disselweg 17, kappen van een berkenboom op het zijerf (verzonden: 17-01-2020);
- Nieuwe Blaricummerweg 14, kappen van zes bomen (verzonden: 17-01-2020);
- Noorderbuurt 24, plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning, verplaatsen van de voordeur, en het realiseren van 2 raamkozijnen en een achterdeur (verzonden: 21-01-2020)

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Bezwaar en inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift - overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht - indienen. Het bezwaarschrift richt u aan Burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat:
- ondertekening
- naam en adres van de indiener
- een dagtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht Postbus 16005 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het omgevingsloket van 8.30 tot 12.30 uur. U vindt alle contactgegevens op www.huizen.nl.

Meer berichten