Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van donderdag 27 februari.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- De Savornin Lohmanlaan 6, plaatsen van een dakhuisje en het verwijderen van 2 kozijnen in de zijgevel (ontvangen: 18-02-2020);
- Schieland 14, kappen van een eik in de achtertuin (ontvangen: 18-02-2020);
- Oud Bussummerweg 3, kappen van 3 bomen op het voorerf (ontvangen: 19-02-2020);
- Verdilaan 6, kappen van een kastanjeboom op het voorerf (ontvangen: 20-02-2020);
- Ceintuurbaan 2a, kappen van twee berken (ontvangen: 23-02-2020);
- De Geldersman 1, kappen van een boom op het achtererf (ontvangen: 23-02-2020);
- Havenstraat 18, plaatsen van 2 dakramen in het voordakvlak van een gemeentelijk monument (ontvangen: 24-02-2020);
- Kerkstraat 29, wijzigen van de voorgevel en de interne indeling van het pand (ontvangen: 24-02-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Oostermeent-Noord 74, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 14-02-2020);
- Dr. Lelylaan 23, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 22-02-2020);
- Rokerijweg 5, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 19-02-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld
- Edisonstraat 5, uitbreiden van de bestaande kelder (ontvangen: 13-12-2019).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Locatie Baanbergenweg (Lucentterrein), nieuwbouw van 36 woningen (fase 2 LUX/Lucentterrein) (ontvangen: 22-11-2019).

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren bij burgemeester en wethouders. Als u mondeling wilt reageren, dan kunt u tijdens openingstijden van het Omgevingsloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Vissersstraat 1, isoleren van de woning aan de buitenzijde (verzonden: 19-02-2020);
- Noorderbuurt 16, uitbreiden van de bestaande dakkapel (verzonden: 19-02-2020);
- Frans Halslaan 25, kappen van een berk op het voorerf (verzonden: 21-02-2020);
- Dr. Kuyperlaan 34, verwijderen van 2 dragende muren op de begane grond (verzonden: 25-02-2020).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Ingetrokken vergunningen

Intrekking (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Phohistraat 18-112, vervangen van de balustrades van de galerijen van het appartementengebouw (ontvangen: 03-02-2012);
- Nieuwe Bussummerweg 56, bouwen van een dakopbouw en het wijzigen van de gevels van de garage/berging (ontvangen: 04-06-2014).

Tegen deze besluiten kunt u een bezwaar- of beroepschrift indienen. Voor meer informatie over de bezwaar- of beroepclausule zie de subrubriek "omgevingsvergunningen (reguliere procedure)", respectievelijk de subrubriek "omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) in de rubriek "VERLEENDE VERGUNNINGEN / GENOMEN BESLUITEN".

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn in te zien bij het Omgevingsloket. U vindt alle contactgegevens in het colofon op deze pagina en op www.huizen.nl.

Meer berichten