Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van deze week:

Verkeersbesluiten

Overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet liggen de volgende besluiten voor een periode van zes weken ter inzage bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis:

- Plaatsen van een elektrisch oplaadpunt aan Imkerweg 2;
- Plaatsen van een elektrisch oplaadpunt aan Zuidwal 44.

Heeft u vragen over deze verkeersbesluiten? Neem dan contact op met de heer Luizink van de afdeling Openbare Werken, telefoon (035) 528 15 30. Wilt u bezwaar indienen? Onder het kopje 'bezwaar' onderaan deze pagina leest u hoe u dit kunt doen.

Ambtshalve uitschrijving BRP

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam                        Geboortedatum        Adres         
M.J. Harskamp         25-06-1999                 Meentweg 27
B. Szilágyi                12-04-1976                 Spaanderbank 8        

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Beschikking ambtshalve uitschrijving BRP

Uit adresonderzoek is gebleken dat de onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP hebben wij besloten om de bijhouding van deze persoonslijst op te schorten. Dit houdt in dat deze persoon wordt uitgeschreven uit de BRP.

Het betreft: R.H. van der Woude, geboortedatum 29-03-1999, datum uitschrijving 17-06-2020, verblijfplaats Groot-Brittannië. De reden voor de uitschrijving: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land.

Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje 'bezwaar' in de volgende kolom.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen en/of de beschikking tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Ingekomen vergunningsaanvragen/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Kotter 53, plaatsen dakkapel op voordakvlak (ontvangen: 06-07-2020);
- Energieweg 22, wijzigen gevel (ontvangen: 08-07-2020);
- Antennestraat 3, wijzigen houten kozijnen naar kunststofkozijnen (ontvangen: 08-07-2020);
- Wagenweg 31, plaatsen dakkapel op voordakvlak (ontvangen: 09-07-2020);
- Studiostraat 26, wijzigen houten kozijnen naar kunsstofkozijnen (ontvangen: 10-07-2020);
- Rijnland 11, plaatsen dakkapel op oordakvlak (ontvangen: 09-07-2020);
- Havenstraat 71, plaatsen nieuw trafostation (ontvangen: 13-07-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Ereprijs 1-17, 19, 21-60, 60-124; Herik 1, 3-23, 25-47; Andoorn 1-21, 23-31 Wikke 1-36, 38-62; Wikke 1, verwijderen asbesthoudende materialen uit diverse woningen (ontvangen: 03-07-2020).

Op basis van bovengenoemde kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag onvolledig/buiten behandeling gesteld

- Martin Luther Kingpark 1, plaatsen tuinschuur op zijerf (ontvangen: 21-04-2020);
- Zeeweg 48, vervangen raam in voorgevel op begane grond (ontvangen: 13-05-2020);
- Kompas 7, plaatsen dakkapel op achterdakvlak van woning (ontvangen: 18-05-2020);
- Vissersstraat 12, uitbreiden eerste verdieping aan achtergevel woning (ontvangen: 24-05-2020).

Aanvragen ingetrokken

- Beursweg 2, gedeeltelijk wijzigen bedrijfsbestemming naar wonen en yogastudio, realiseren dakterras en wijzigen garagedeur naar dubbele entreedeur (ontvangen: 27-03-2020).

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Brede Englaan 12, kappen berk (verzonden: 08-07-2020);
- Rijsbergenweg 56, kappen twee coniferen op achtererf (verzonden: 08-07-2020);
- Voorbaan 32, kappen naaldboom op achtererf (verzonden: 08-07-2020);
- Herdersweg 11, kappen beuk op achtererf (verzonden: 08-07-2020);
- Oud Bussummerweg 51, kappen eik in voorerf (verzonden: 09-07-2020);
- Bachlaan 27, kappen 15 eiken, 3 taxussen en 1 conifeer (verzonden: 09-07-2020).

Bezwaar/voorlopige voorziening

Bezwaar

Als u door één of meerdere van voorgenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Wilt u ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen en dergelijke inzien? Dat kan bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Wilt u aanvragen en meldingen inzien? Dat kan bij het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket werkt volledig op afspraak. Om een afspraak te maken, mailt u naar omgeving@huizen.nl of u belt naar (035) 528 19 11.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Meer berichten