Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van donderdag 1 oktober.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Loefzij 11, realiseren van een fietsenberging op het voorerf (ontvangen: 21-09-2020);
- Zuiderzee 35, plaatsen van een kozijn in de zijgevel (ontvangen: 14-09-2020);
- Delfland 33, vervangen van houten kozijnen voor kunststof kozijnen in de voorgevel van de woning (ontvangen: 23-09-2020);
- Bereklauw 26, kappen van een boom op het voorerf (ontvangen: 24-09-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Oostermeent-Zuid 34, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 17-09-2020);
- Gravenstraat 4, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 17-09-2020);
- Van Speykstraat 22, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 17-09-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit vergunningvrij

- Stam 47, vervangen van een schuur op het achtererf (ontvangen: 10-08-2020)

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Delta 1, bouwen van een schuur en een overkapping (ontvangen: 29-07-2020).

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren. Wilt u mondeling reageren? Neem dan, tijdens openingstijden van het Omgevingsloket, contact op voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Locatie: hoek Piet Prinsstraat/Magdaleenweg, verduurzamen van 16 eengezinswoningen (verzonden: 22-09-2020);
- Monnickskamp 3, aanpassen van de gevel en plaatsen van een 24-uurs uitgifteautomaat (verzonden: 22-09-2020);
- Oostkade 46, afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een kookstudio (verzonden: 23-09-2020);
- Harderwijkerzand 18, vervangen van de garagedeur door naar binnenslaande deuren (verzonden: 23-09-2020);
- Ceintuurbaan 13, in de zijgevel van de woning wijzigen van een vast raamkozijn naar openslaand, het wijzigen van een vast raamkozijn voor openslaande (tuin)deuren en het legaliseren van een erfafscheiding (verzonden: 25-09-2020);
- Naarderstraat 12a, intern verbouwen van de woning (verzonden: 25-09-2020);
- Herdersweg 11, realiseren van een aanbouw aan de woning, het veranderen van de gevelindeling en het plaatsen van twee dakkapellen in de zijdakvlakken
(verzonden: 25-09-2020).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn op afspraak in te zien bij het Omgevingsloket. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via 14 035.

Meer berichten