Openbare bekendmakingen | Huizen
Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van donderdag 26 november:

Verkeersbesluit weekmarkt Kerkstraat

Overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet ligt het volgende besluit voor een periode van zes weken ter inzage bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis:

- Het uitbreiden van de weekmarkt (op de zaterdagen) naar de Kerkstraat tussen de Havenstraat en de Raadhuisstraat voor onbepaalde tijd.
- Het verplaatsen van de weekmarkt van zaterdag 26 december naar donderdag 24 december (eenmalig).

Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neem dan contact op met de heer Luizink van de afdeling Openbare Werken, tel. (035) 528 15 30. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Vaststelling gemeentelijke belastingverordeningen 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de openbare raadsvergadering van 5 november de hieronder vermelde gemeentelijke belastingverordeningen 2021 zijn vastgesteld:

- Grafrechtenverordening 2021
- Legesverordening 2021, inclusief Tarieventabel
- Verordening Precariobelasting en Rechten 2021
- Marktgeldverordening 2021
- Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2021
- Verordening Reinigingsheffingen 2021
- Verordening Rioolheffing 2021
- Verordening Toeristenbelasting 2021
- Verordening Watertoeristenbelasting 2021

Wijzigingsbesluit
In deze vergadering is ook het Wijzigingsbesluit ‘Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2020’ ter inzage aan de raad voorgelegd en vastgesteld. De verordeningen liggen ter inzage bij het Team Belastingen, WOZ en Verzekeringen, kamer 1.09 op het gemeentehuis. Op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u hiervoor terecht op het adres Graaf Wichman 10 in Huizen. Vanaf 1 januari 2021 zijn de verordeningen tevens te raadplegen op www.huizen.nl

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Gemeenlandslaan 22, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 17-11-2020);
- Stam 21, wijzigen van houten kozijnen naar kunststofkozijnen in de voorgevel (ontvangen: 16-11-2020);
- Oostermeent-Oost 62, wijzigen van de brandcompartimentering (ontvangen: 13-11-2020);
- Locatie: Sectie C, perceelnummer 12180 (Nijverheidsweg), realiseren van vijf bedrijfsunits (ontvangen: 17-11-2020);
- Oostermeent-Oost 62, gedeeltelijk vervangen van de bestaande reclame-uitingen (ontvangen: 18-11-2020);
- Gooierserf 158, kappen van een berk op het voorerf (ontvangen: 22-11-2020);
- Havenstraat 34, wijzigen van een trap en het realiseren van drie dakkapellen (ontvangen: 23-11-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Gemeenlandslaan 22, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 19-11-2020);
- Gemeenlandslaan 60, verwijderen van asbesthoudende materialen uit een appartement met berging (ontvangen: 13-11-2020);
- Zeeweg 41, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 13-11-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Plein 2000 139, verbouwen van een kantoorruimte naar 2 appartementen (ontvangen: 10-09-2020).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Meerpaal 15, wijzigen van een raamkozijn op de begane grond in de voorgevel van de woning (verzonden: 17-11-2020);
- Naarderstraat 128, wijzigen van de gevel aan de voorzijde van de woning (verzonden: 20-11-2020);
- Kornwerd 44, kappen van een conifeer op het achtererf (verzonden: 24-11-2020).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn op afspraak in te zien bij het Omgevingsloket. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via 14 035.

Meer berichten