Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Ingekomen aanvragen om vergunning/melding

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Ambonlaan 34, vervangen balustrade (ontvangen: 18-01-2021);
 • Locatie Amersfoortsestraatweg 180, tijdelijk inrichten van vaccinatielocatie (ontvangen: 27-01-2021);
 • Berkenlaantje 8, verbouwen woning (ontvangen: 29-01-20210);
 • Bovenmaatweg 398, plaatsen van kunststofkozijnen op 1e verdieping in voorgevel van woning (legalisatie) (ontvangen: 31-01-2021);
 • Dr. A. Plesmanlaan 6, kappen van 10 bomen (ontvangen: 26-01-2021);
 • Eierlanden 31, wijzigen van garagedeur voor raamkozijn (ontvangen: 29-01-2021);
 • Havenstraat 76, tijdelijk inrichten van sport- en spelterrein (ontvangen: 28-01-2021);
 • Karel Doormanlaan 53, realiseren van erker aan voorgevel van woning (ontvangen: 26-01-2021);
 • Patrijslaan 2, kappen van conifeer op voorerf (ontvangen: 28-01-2021);
 • Valkenaarstraat 31, kappen van 15 coniferen op achtererf (ontvangen: 27-01-2021).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Ambachtsweg 13b, slopen van pand (gebouw 33) rectificatie adres (ontvangen: 20-01-2021);
 • Graaf Wichman 175, gedeeltelijk slopen van oude schoolgebouw van Erfgooiers College (ontvangen: 27-01-2021);
 • Jan van Galenstraat 72, verwijderen van asbesthoudende materialen uit woning met opstal (ontvangen: 27-01-2021);
 • Korte Langewijnseweg 5, verwijderen van asbesthoudende materialen uit woning en garage (ontvangen: 29-01-2021);
 • Locatie Magdaleenweg, Piet Prinsstraat en Prinses Irenestraat, verwijderen van asbesthoudende materialen uit 16 woningen met opstallen en 3 garages (ontvangen: 27-01-2021).

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer ingediende melding

 • Oostermeent-Oost 62, een interne verandering van de indeling waarbij de activiteiten ongewijzigd blijven. 

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Dit bedrijf hoeft geen vergunning aan te vragen, omdat voor bedrijven de landelijk vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In kader van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) is besloten de beslistermijn met zes weken te verlengen van de aanvraag:

 • Eierlanden 100, kappen van den op voorerf (ontvangen: 7-12-2020).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Naarderstraat 306, kappen van een berk (verzonden: 28-01-2021);
 • Ceintuurbaan 45, kappen van 2 coniferen (verzonden: 28-01-2021);
 • Museumlaan 1, kappen van 1 conifeer (verzonden: 28-01-2021);
 • Naarderstraat 49, kappen van 1 conifeer (verzonden: 28-01-2021).

Omgevingsvergunningen van rechtswege verleend

 • De Savornin Lohmanlaan 6, plaatsen van dakkapel op voordakvlak van woning (verzonden: 29-01-2021);
 • Paviljoenweg 16, uitbreiden van woning en realiseren van kelder (verzonden: 29-01-2021).

Bezwaar / voorlopige voorziening

Als u door één of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift wordt gericht aan burgemeester & wethouders van Huizen, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Aanvragen, meldingen of vergunningen inzien? Mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Heeft u vragen? Bel dan naar het telefoonnummer 14 035 en vraag naar het Omgevingsloket.

Meer berichten