Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Omgevingsvergunning 

  • De Ruyterstraat 18
Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunt u de omgevingsvergunning de Ruyterstraat 18 inzien. De stukken, behorend bij de vergunning, zijn vanaf 12 februari gedurende zes weken te bekijken.

Het plan voorziet in de bouw van twee woningen in de vorm van een twee onder één kapper op het perceel De Ruyterstraat 18.

Inkijken
Wilt u de omgevingsvergunning bekijken op het gemeentehuis? Lees dan verder onder het kopje ‘inzage stukken’.

De stukken die horen bij het project zijn online te bekijken via www.huizen.nl/project. Ook kunt u de vergunning online inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0406.OVRUYTERSTRT18-VG01.

Beroep instellen

De beroepstermijn loopt van 13 februari tot en met 26 maart. Beroep kan worden ingesteld door:

  • degenen die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen.

De omgevingsvergunning De Ruyterstraat 18 treedt in werking op 27 maart. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van de omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kunt u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen, dit schort de inwerkingtreding van het besluit wel op. De omgevingsvergunning treedt dan namelijk in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

In alle gevallen geldt dat het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening binnen de beroepstermijn moet worden gericht aan de rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

  • Achterbaan 84, verbouwen van de woning (ontvangen: 04-11-2020);
  • Karel Doormanlaan 71, uitbreiden van de achtergevel op de eerste verdieping van de woning (ontvangen: 31-10-2020).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

  • Boerensteeg 6, intern verbouwen van de woning en het vervangen van bestaande kozijnen (verzonden: 05-02-2021);
  • Oud Bussummerweg 27, kappen van 1 beuk (verzonden: 08-02-2021);
  • Voorbaan 3, vervangen van een geldautomaat (verzonden: 05-02-2021).

Omgevingsvergunning van rechtswege verleend

  • Zeeweg 58, plaatsen van een erfafscheiding (verzonden: 05-02-2021).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Meer berichten