Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunningen

 • Delta 198, aan de voorgevel vervangen van houten kozijnen voor kunststof kozijnen (legalisatie) (ontvangen: 23-02-2021);
 • Dr. de Visserlaan 20, verbouwen van de woning (ontvangen: 18-02-2021); 
 • Hooghuizenweg 29, kappen van 3 coniferen en 1 boom (ontvangen: 21-02-2021);
 • Huizermaatweg 540, plaatsen van een transparante wegschuifbare balkonbeglazing (ontvangen: 26-02-2021);
 • Jan Steenlaan 21, plaatsen van een dakhuisje op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 22-02-2021);
 • Lage Laarderweg 5, uitbreiden van de woning (ontvangen: 22-02-2021);
 • Nieuwe Bussummerweg 135, vervangen van kozijnen in de zij- en voorgevel van de woning (ontvangen: 20-02-2021);
 • Stuurboord 81, kappen van een prunus op het voorerf (ontvangen: 23-02-2021).

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer ingediende melding

Burgemeester en wethouders van Huizen maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen voor:

 • Ambachtsweg 20, veranderen van de wasstraat in een opslag.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Dit bedrijf hoeft geen vergunning aan te vragen omdat hiervoor de landelijk vastgestelde voorschriften gelden.

Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Het is mogelijk om te stukken te bekijken. Lees daarvoor verder onder het kopje ‘inzage stukken’.

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 • Slangekruid 34, wijzigen van de garagedeur naar kozijn met loopdeur (ontvangen: 04-01-2021).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen  (reguliere voorbereidingsprocedure

 • Bovenmaatweg 398, vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van de woning (verzonden: 22-02-2021);
 • Zeeweg 31, plaatsen van 2 dakkappellen op de woning (verzonden: 25-02-2021);
 • Aristoteleslaan 163, wijzigen van het kozijn aan de voorzijde van de woning (verzonden: 22-02-2021);
 • Oostermeent-Oost 62, wijzigen van de brandcompartimentering (verzonden: 24-02-2021);
 • Driftweg 29, plaatsen van een dakhuisje op het achterdakvlak van de woning (verzonden: 25-02-2021);
 • Aletta Jacobslaan 10, wijzigen van de gevelbekleding van de woning (verzonden: 22-02-2021);
 • Sterrenboslaan 1, het bouwen van een woning (verzonden: 22-02-2021);
 • Beemsterboerstraat 18, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 25-02-2021);
 • Naarderstraat 264, realiseren van een woning (verzonden: 25-02-201);
 • Voorbaan 32, renoveren van een casco monument (verzonden: 26-02-2021);
 • Eierlanden 100, kappen van een den (verzonden: 26-02-2021);
 • Berlagestraat 6, plaatsen van een dakhuisje aan de achterzijde van de woning (verzonden: 25-02-2021).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Vragen? Bel naar 14 035.

Meer berichten